Приключили проекти

Проектът „Помощ за интеграция“ цели реализиране на дейности за предоставяне на административни и правни консултации, предоставяне на медицинска, психологическа и социална помощ на граждани на трети страни
В днешните времена на по-чести и дълготрайни бедствия и кризи, проектът има за цел да укрепи сътрудничеството между съседните страни и страните – участнички в Механизма за гражданска защита на Европейския съюз, в областта на управлението на доброволци при бедствия, спонтанните доброволци и информираността на населението за готовността при бедствия.
финансиран от фонд „Убежище, миграция и интеграция” съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 812108-105/20.12.2017 г.