Европейски проект

Повишаване готовността на хората от третата възраст в ЕС за управление на бедствията - PrepAGE

Обща информация
Програмите за подготвка на възрастните хора за действие в ситуации на бедствия все още са недостатъчни. В някои държави, съществуват насоки, относно специфичните изисквания по отношение на възрастните хора в случай на бедствия, интегриране на нуждите на целевата група в извънредни ситуации. Възрастните хора са изправени пред допълнителни рискове, включително изолация, липса на подкрепа, нарушена подвижност и слабост, в резултат на по-високи нива на уязвимост.

Проектът PrepAGE ще идентифицира потребностите, структурите и мерките, за подготовка и подкрепа на възрастните хора в извънредни ситуации и бедствия. Проектът, също така ще вземе предвид ресурсите и устойчивостта на възрастните хора и ще събере експерти от здравната и социалната сфера, както и от областта на управлението на бедствия.

Цел
Целта на проект PrepAGE е да представи специалните изисквания на възрастните хора в извънредни ситуации и подготвеността им за бедствия, както и програми за превенция. Предвижда се да бъдат разгледани съществуващите процедури в участващите организации и държави.Целта е да се въведат различни процедури, за да се подобри достъпът до възрастните хора в случай на бедствие. В рамките на проекта се предвижда изготвяне на план за помощ в екстремни ситуации и управление на бедствия ,съвместно със заинтересованите страни от държавните структури, неправителствени организации и гражданското общество. Проектът също така ще се фокусира върху повишаване на осведомеността и подобряване на готовността за помощ и подкрепа в случай на авария или бедствие.

Дейности и очаквани резултати
  • Общностно базирани симулации и тренировки ще се проведат в държавите партньори по проекта;
  • Ще бъдат изготвени препоръки за политиките, релевантни за всяка страна партньор и общи препоръки, отнасящи се до държавите-членки на ЕС.
  • Ще се изработят насоки за службите работещи в екстремни ситуации и управление на бедствия, за това как нуждите на възрастните хора да бъдат включени в плановете за готовност при бедствия .
  • Адаптиране на съществуващите организационни процедури при спешни случаи и при управление на бедствия, които да включват мерки за готовност на целевата група
  • Изработване на информационни материали, които да бъдат използвани от заинтересованите страни

Координатор на проекта е Австрийски Червен кръст.
Университетът в Инсбрук, Български Червен кръст, Хърватски Червен кръст.

Латвийски Червен кръст и Британски Червен кръст са партньори по европейския проект, който се изпълнява в периода Април 2014 – Март 2016.

За контакти:
charlotte.struempel@redcross.at
Tel. 0043 1 589 00 -128
БЧК: Ясен Сливенски – ръководител на проекта j.slivensky@redcross.bg