Съвместно развитие на общността

Програма "Съвместно развитие на общността"

Съвместно развитие на общността е програма, стартирана от Регионалната делегация на Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец - Будапеща пилотно през 2000 г. в Унгария, а от 2002 г. и в редица централно и източноевропейски държави като България, Сърбия и Черна Гора, Македония, Румъния, Полша (само през 2002-2003 г.), Косово. Предвижда се разширяване на обхвата на програмата в Хърватска, Босна, Албания и Таджикистан.
Основната цел на програмата към момента на стартирането й е да подпомогне изграждането и развитието на местните организации на Червения кръст посредством изграждане на умения за оценка на нуждите, планиране и изпълнение на проекти в отговор на тези нужди, като целият процес се извършва на място, заедно с местните хора.
Впоследствие целите на програмата се разширяват, но основният принцип остава непроменен и водещ при всички дейности:

Основен принцип:
“Уязвимите хора имат неотменимото право да участват в решенията, които пряко засягат техния живот”

Основни цели на програмата:
 • Да подобрим живота на уязвимите хора.
 • Да мобилизираме уязвимите общности за съвместни усилия в решаването на техните приоритетни проблеми като предаваме инициативата на местните хора.
 • Да намаляваме изолацията на различните маргинализирани групи, като етнически и верски малцинства, мигранти от други националности, деца от социални заведения и други посредством равноправното им включване в работата в общностите.
 • Да укрепваме гражданското общество посредством равноправно партньорство на хората от общността, Червения кръст, местните власти и други неправителствени организации.
 • Да укрепваме организацията на Червения кръст посредством привличането на активни и мотивирани доброволци по места, работещи в полза на своята общност.
 • Да укрепваме местния капацитет за решаване на проблемите на уязвимите хора посредством обучения, съвместна оценка на нуждите, съвместно планиране и изпълнение на микро-проекти.

Целеви групи:
Уязвими общности с етнически малцинства, живеещи в селски райони (мултиетнически общности) или градски части (ромски и смесени махали). Досега в програмата активно са участвали както българи, така и роми, турци, власи и дори араби.

Областни организации на БЧК, изпълнявали програмата:
До момента в програмата са участвали следните областни организации на БЧК в хронологичен ред: Столичният съвет на БЧК и областните организации на БЧК в Сливен, Разград, Силистра, Хасково, Враца, Бургас, Ямбол и Варна.
От 2005 г. пилотно програмата се изпълнява с арабската мигрантска общност в София, изразена чрез създаването на асоциацията на арабските жени “Светлина на жената” както и с децата и младежите от Социално-педагогическия интернат в с. Сигмен, обл. Бургас, с участието на мнозинството заинтересовани институции.

Донори:
Дългогодишен донор на програмата, финансирана и координирана регионално чрез Регионалната делегация на Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец-Будапеща е Норвежкото правителство, с принос на Норвежкия Червен кръст. Това финансиране приключва през януари 2006 г.
Проектът в с. Голеш, обл. Силистра се изпълнява с финансовата подкрепа на Испанския Червен кръст.
Пилотните проекти с арабската мигрантска общност и децата и младежите в СПИ-Сигмен се изпълняват с подкрепата на Британския Червен кръст.
Проектите са в процес на изпълнение.


Какво правим?
1. Служители и доброволци на БЧК, хора от общността, местните власти и институции, неправителствени организации и медии изграждат екип за Бърза съвместна оценка на нуждите (БСОН /от англ. Participatory Rapid Appraisal/-Интерактивна методика на работа, която позволява в процеса на оценка на нуждите да участват всички, без оглед на етнос, език, грамотност, възраст или степен на увреждане)
2. Екипът, съставен предимно от местни хора, но и външни участници от БЧК, местните власти, организации, на места и журналисти има за задача, заедно с хората от общността да идентифицира и анализира проблемите на уязвимите хора и да ги привлича като активни участници в тяхното решаване посредством следните методи:
а. Анализ на вторичната информация, като база за оценката на нуждите;
б. Общо събрание на общността за представяне на програмата, получаване на съгласието на местните хора за нейното стартиране и привличане на доброволци за местния екип;
в. Обучение и подготовка на екипа;
г. Общо събрание на общността за стартиране на оценката на нуждите посредством големи работни групи и подготовка на хората за следващия етап;
д. Полу-структурирани интервюта в общността за събиране на индивидуални мнения за живота и проблемите на хората в общността;
е. Интервюта с институциите за търсене на експертно мнение, ресурси и застъпничество;
ж. Общо събрание на общността за представяне на резултатите от оценката и гласуване на приоритетните проблеми на общността, както и за привличане на доброволци за работа по решенията на проблемите;
з. Създаване на проекти екипи и планиране на микро-проекти според гласуваните от общността приоритети.
3. Изпълнение на микро-проектите.


Микро-проекти, планирани и изпълнени с активното участие на местните хора 2002-2003:
 • Проект за подобряване на възможностите за професионална реализация чрез професионално обучение на 60 младежи от кв. Филиповци, гр. София, 2002-2003
 • Проект “Помощ в хигиенизацията на кв. Надежда, Сливен”, 2002-2003
 • Проект за подобряване на условията за образование в с. Сеслав, обл. Разград, 2003-2004
 • Проект за подобряване на условията за образование на учениците от с. Голеш, обл. Силистра, 2003-2004
 • Проект за обогатяване на социалния живот  в с. Голеш и укрепване капацитета на читалището, в качеството му на културна институция, 2003-2004
 • Проект за подобряване на условията в детската градина на с. Мраморен, общ. Враца, 2003-2004
 • Младежко-детски проект за възстановяване на детската площадка и парка на с. Мраморен, 2003-2004
 • Проект за възстановяване на обществения парк на с. Стамболийски, обл. Хасково, 2003-2004
 • Младежко-детски проект за възстановяване на старата спортната площадка в с. Стамболийски, 2003-2004
 • Проект за изграждане на улица “Люляците” в гр. Карнобат, обл. Бургас, 2004-2005
 • Проект за създаване на младежки клуб и клуб на БМЧК в с. Веселиново, общ. Ямбол, 2004-2005
 • Проект за подобряване на условията за спортуване в с. Веселиново, общ. Ямбол, 2005
 • Мини-проект за създаване на екип за реагиране на бедствия в с. Мраморен, обл. Враца, 2005
 • Мини-проект за изграждане на общностен център на родителите от ромски и турски произход под егидата на БЧК в с. Сеслав, обл. Разград, 2005
 • Мини-проект за изграждане на група по застъпничество на ромската общност в района на ул. “Люляците” в гр. Карнобат, обл. Бургас, 2005-2006
 • Проекти за създаване на 4 младежки клуба по интереси, група от родители и група от възрастни хора в с. Синдел, обл. Варна с цел създаване на условия за ангажиране на младежите от селото в разнообразни културни и спортни дейности

Дългосрочни резултати:
 • Създадени местни инициативни групи, които умеят да оценяват нуждите, да планират и изпълняват дейности в полза на общността, както и да провеждат застъпничество пред местните власти. 
 • Пречупване на бариерите между различните етнически  и верски групи, така че те да работят заедно в полза на своята общност. Това е в пряка връзка с Основните принципи на Червения кръст, а именно безпристрастност и неутралност, които не позволяват сегрегация на хората. 
 • Улесняване на работата на местните власти по отношение на по-добро разбиране за проблемите на хората, обединяване на усилията и изграждане на местен капацитет за решаване на местните проблеми. 
 • Създаване и укрепване на местни организации на БЧК като основен доброволчески ресурс в помощ на най-уязвимите хора.

Проектите не биха били възможни без ценната подкрепа на донорите, вложения огромен труд и лично време на местните проектни екипи и доброволците от общностите, доброволците и служителите на областните и местните организации на Червения кръст, учителите и членовете на училищните и читалищните настоятелства, общините и кметовете с материален и финансов принос и силна подкрепа на местните инициативи.

Проектите не биха били възможни също без ценната подкрепа от Регионалната делегация на МФЧК/ЧП за Централна Европа, която даде началния тласък и впоследствие продължи да оказва съдействие, без подкрепата и обмена на опит с координаторите за програмата от другите държави, а също и без подкрепата от различни хора от БЧК с опит в програмата, които помагаха на своите колеги в новите общности.

Прилагане на методиката с други целеви групи
За да провери приложимостта на методологията за Съвместно развитие на общности в сфери на дейност и с целеви групи, различни от традиционните до този момент, през 2005 г. БЧК стартира два нови проекта.
През 2005 година започна работата по проект, чиято целева група е арабската мигрантска общност и по-специално жените. В течението на този проект беше създадена асоциацията „Нур” или в превод „Светлина на жената”. Нейната цел е да спомага за интеграцията на жените от арабската общност в България и позитивната среща между двете култури. През същата година стартира и проект за превенция на трафика, който е насочен към децата в най-рисковите групи, а именно възпитаниците на социално-педагогическите интернати в страната. Неспособността на децата след излизане от дома да намерят място различно от досегашното ги прави изключително лесни жертви на трафик. Проектът работи едновременно с децата, възпитателите в дома и всички институции, които имат влияние върху живота им преди, по време и след като напуснат дома. Всички те заедно оценяват нуждите, анализират проблемите и планират как с общи усилия да дадат по-голям шанс на децата от СПИ с. Сигмен да се завърнат в обществото.