Повишаване информираността

Проект “Повишаване информираността на обществото по проблемите на възрастните хора и защита на техните права”

Български Червен кръст реализира проект “Повишаване информираността на обществото по проблемите на възрастните хора и защита на техните права” в периода 2003 – 2009 г., който бе осъществен с подкрепата на Швейцарски Червен кръст.

Проектът въведе нов за България подход за работа с възрастни хора, който направи представителите на третата възраст активни участници в живота на своите общности, както и в обсъждането и разрешаването на конкретни проблеми, които пряко ги засягат. Проектът бе осъществен в 10 региона на страната – Монтана, Пловдив, Благоевград, Ловеч, Смолян, Добрич, Шумен, Русе, Враца и Търговище и доведе до включването на 1120 активни доброволци от третата възраст.

Основни принципи на проекта:
  • Участие
  • Овластяване на възрастните хора
  • Осъществяване на дейности със и от възрастни хора
  • Партньорство

Сред основните задачи и дейности на този проект, са:
  • Повишаване на осведомеността и привличане на вниманието на местните общности, държавните институции и медиите към начина на живот и проблемите на възрастните хора
  • Създаване на групи за самопомощ от възрастни хора.
  • Изграждане на капацитет у възрастните хора за осъществяване на различни инициативи в полза на общността
  • Запознаване на възрастните хора с правата, които притежават
  • Участие на възрастните хора в процеса на дискутиране на конкретни проблеми и лобиране пред местните институции за тяхното разрешаване

Проектът допринесе за социалното включване на хората от третата възраст и адекватната оценка на съществуващите нужди в отделните общности. Възрастните хора от регионите в проекта бяха основните лица, които извършиха съвместно проучване, резултатите от което бяха публикувани в брошура “Гласът на възрастните хора” (2007). В резултат на предприетите дейности, в партньорство с други неправителствени организации, бяха разрешени конкретни проблеми в отделните населени места и бяха подпомогнати по-уязвими представители на общността – самотни възрастни хора; деца от детски социални заведения; хора, нуждаещи се от лечение и др.

Реализацията на проекта допринесе и за утвърждаването на БЧК като организация, активно работеща в полза на възрастните хора както на национално, така и на международно ниво. Доказателство за това е приемането на БЧК за пълноправен член на Европейската Платформа за възрастните хора – AGE през 2009 г.