Разчупване на табута II

“Разработване и тестване на методи за обучение на обучители"

Продължителност на проекта: Декември 2009 – Декември 2011
Координатор на проекта: Австрийски Червен кръст
Финасиране: Европейска комисия, DAPHNE III-Programme 2007 - 2013,  DG Justice, Freedom and Security

Изследването за насилие над възрастни жени показва, че насилието и други форми на злоупотреба често се случва в семейството. Въпреки това насилието над възрастни жени, нуждаещи се от грижи, все още е табу и още по-малко видимо за обществото в сравнение с насилието над млади жени.
Професионалистите, работещи в социално-здравната сфера, често са единствените хора, които имат достъп до целевата група. Поради това е много важно те да имат чуствителност и умения за разпознаване и оценка на проблемните ситуации, както и знания и компетентност да предприемат съответните действия.
Проектът “Разчупване на табута 2” се основава на предишен проект “Разчупване на табута”, който показа, че много здравни и социални доставчици на услуги нямат ясни организационни процедури, свързани с насилиeто над възрастни жени. Следователно, организациите, работещи с възрастни хора, се нуждаят от разработване на стандарти и  процедури, както и от служители обучени по въпроса. Също така е необходимо да се подобри сътрудничеството между организациите, защитаващи жертвите на насилие, и социалните и здравни организации.

Цел:
Целта на проекта е да се разработи план за обучение на професионалисти, работещи в социално-здравната сфера, базирано на брошура и да се изработи програма и  проведат семинари за персонала, предоставящ социални и здравни услуги в общността.

Подцели:
1. Ангажиране на преподаватели за провеждане на еднодневен семинар на тема “Насилието над възрастни жени – разпознаване и действия”, насочен към персонала, работещ с възрастни хора в техните домове (медицински сестри, социални асистенти, социални работници и домашни помощници); 
2. Обучение на членове на персонала от социално-здравните организации, които да действат като съветници;
3. Разработване и предлагане на модул за обучение за разпознаване на насилието над възрастни жени в собствените им домове, който да се включи в основното професионално обучение на специалисти, работещи в домовете на възрастните хора; Основните продукти на проекта ще бъдат:
  • Европейски доклад, резултат от проучванията; 
  • Изработване на програма и провеждане на еднодневен семинар на тема: “Насилието над възрастни жени – разпознаване и действия”, насочен към служителите в социални и здравни служби; 
  • Учебен план за обучение на обучители (които да действат като съветници), разработен на всеки партньорски език;
  • 5-дневен международен пилотен семинар. 
4. Разпространение и осъществяване на дейностите в страните партньори.

Партньори по проекта:

Асоциирани партньори: Европейски офис на Червения кръст - Eberhard Lueder

Оценка на проекта: ISIS - Institut fur Soziale Infrastruktur - Karin Stiehr, Constance Ohms


This project has been funded with support from the European Commission. This leaflet reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.