Подготвени заедно за бедствия, аварии и кризи


Заглавие на проекта: ПОДГОТВЕНИ ЗАЕДНО ЗА БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КРИЗИ (БАК)

Изпълняваща агенция:БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ

Период на изпълнение:24 месеца

Териториален обхват: Области Видин, Монтана, Перник

Източник на финансиране:
  • Българо-швейцарска програма за сътрудничество
  • Тематичен фонд - “Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество”

Бюджет:
  • Общ бюджет (размер на допустимите разходи) – 372 186,00 BGN
  • Размер на безвъзмездната помощ – 334 967,40 BGN/ 90%
  • Собствен принос на Българския Червен кръст – 37 218,60 BGN/ 10%

Цел на проекта:
  • Укрепване на способностите на представителите на уязвимите групи за справяне с непосредствените последствия от БАК в необлагодетелстваните региони;
  • Подобряване капацитета на БЧК за работа с граждани от уязвими категории при БАК;
  • Укрепване възможностите на БЧК за мобилизиране на гражданска подкрепа (включително активно доброволчество) при БАК.

Проектът е насочен към изпълнението на система от социални дейности за подготовка на уязвимите групи за реакция при БАК и по-конкретно:
1. Идентифициране на специфичните нужди на уязвимите групи при БАК;
2. Анализ на мрежите за оказване на помощ при БАК, разширяване на съществуващите такива;
3. Подготовка на доброволци за работа с уязвими групи при БАК;
4. Подготовка на информационни и обучителни материали за действие при БАК, съобразени с нуждите на уязвимите групи;
5. Практическо занятие /симулация/ на БАК за тестване на работата на доброволците с представители на уязвимите групи.

Приключи първи модул обучения >>link