Обяви

Планинската спасителна служба при БЧК обявява задание за закупуване на една моторна шейна.

Моторната шейна следва да е проектирана за сурови зимни условия и да може да издържа работа по тежки и силно пресечени планински терени.
Ще бъде използвана за транспорт на пострадал по и извън ски писти, санитарни просеки, оглеждане на определени райони, бързо придвижване на планински спасители в трудно достъпни планински райони.

Виж повече >>


Планинската спасителна служба при БЧК обявява задание за поръчка на оборудване: "Поръчка на палатки за Групата за спасяване с кучета на ПСС при БЧК с цел осъвременяване на аварийния склад при бедствия и аварии - Лозен"

Виж повече >>


Във връзка с осъществяването на съпътстващите мерки по  процедура „BG05FMOP001-2.003 - Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти -2018” Националният съвет на БЧК стартира процедура за избор на производител и доставчик на отличителни облекла /червени полари с пришита емблема на БЧК/ за служителите и доброволците, работещи по осъществяване на  програмата. В случай че се интересувате от изпълнението на поръчката подробности относно кандидатстването може да откриете в прикачения файл със заданието.

Виж повече >>


Български Червен кръст обявява процедура за избор на изпълнител за предоставяне на услуги с предмет: „Разработване на комуникационна стратегия за създаване на положителни нагласи в българското общество към граждани на трети страни и лица, търсещи и получили международна закрила и оперативен план за нейното прилагане" по проект „Да опознаем другия”, финансиран от МВР по линия на Фонд „Убежище, миграция и интеграция” съгласно договор за предоставяне безвъзмездна финансова помощ № 812108-105/20.12.2017 г. по Национална програма на България за подпомагане от ФУМИ за периода 2014-2020, дейност BG65AMNP001-2.004 ”Интеграция и законна миграция- предоставяне на подкрепа и обучение на гражданина трети страни, информационни кампании в страните на произход преди заминаване и в приемащото общество”  

Виж повече >>


 СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ” ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНА ОБЯВА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

За предоставяне на услуги с предмет: „Разработване на Комуникационна стратегия за създаване на положителни нагласи в българското общество към граждани на трети страни и лица, търсещи и получили международна закрила и оперативен план за нейното прилагане”  по проект „Да опознаем другия”, финансиран от МВР по линия на Фонд „Убежище, миграция и интеграция” съгласно договор за предоставяне безвъзмездна финансова помощ № 812108-105/20.12.2017 г. по Национална програма на България за подпомагане от ФУМИ за периода 2014-2020, дейност BG65AMNP001-2.004 ”Интеграция и законна миграция- предоставяне на подкрепа и обучение на гражданина трети страни, информационни кампаниив страните на произход преди заминаване и в приемащото общество”

Документацията за участие в процедурата е достъпна на: 

Виж повече >>

ОС на БЧК Перник отправя покана за избор на доставчик за транспортна услуга за изпълнението на оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2017 - 2019 г.
Виж повече >>


ОС на БЧК – Видин отправя покана за избор на доставчик за транспортна услуга за изпълнението на „Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2017 - 2019 г.”.
Виж повече >>