Обяви

 ОБЯВИ, ЗАДАНИЯ, ПРОЦЕДУРИ


В рамките на проект „X-Stock“ , Български Червен кръст търси експерт за Извършване на проучване и анализ на правните рамки, механизми, процедури и стандарти за управление на запаси, предоставяне и получаване на трансгранична хуманитарна помощ при бедствия и кризи“.

Срок за кандидатстване: 24. 09. 2021 г.

За повече информация, моля вижте прикачените файлове>>>


Национален учебно-логистичен център на БЧК - Лозен, набира оферти за избор на изпълнител с предмет на поръчка: “ Изпълнение на СМР  за изграждане на вертолетна  площадка  за дейностите и нуждите на Български Червен кръст с местонахождение НУЛЦ на БЧК– Лозен.“
Ако проявявате интерес, моля да изпратите оферта съгласно приложеното  задание.
За повече информация, моля вижте прикачените файлове>>>


 

О Б Я В А
до заинтересованите лица и общественост


На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

Сдружение Български Червен кръст

СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за

„Проект за изграждане на вертолетна площадка за нуждите и дейностите на БЧК“

За контакти: Диана Балова, тел. 0882 988 902
email: nulc_lozen@redcross.bg

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org