Обяви

Български Червен кръст обявява публична покана за избор на изпълнител с предмет „Осигуряване на логистика за въвеждащо обучение на домашни помощници и медицински сестри за грижи в домашна среда“ по проект "Иновативни модели за грижи в общността за хора с хронични заболявания и трайни увреждания", № BGLD-1.001-0001.

Документацията за участие в процедурата е достъпна на:

Интернет страницата на ФМ на ЕИП/НФМ за България: https://www.eeagrants.bg/pokani/proczeduri-po-pms-118/2014

Необходимите документи, свързани с процедурата, можете да изтеглите оттук.