Обяви

 

Планинската спасителна служба при Българския Червен кръст обявява процедура по избор на изпълнител(и) във връзка с необходимостта от подновяване и подмяна на отделни артикули от екипировката и съоръженията на планинските спасители.

За повече информация относно артикулите и критериите за доставка виж повече>>


Български Червен кръст обявява процедура за избор на изпълнител за предоставяне на услуги с предмет: „Разработване на комуникационна стратегия за създаване на положителни нагласи в българското общество към граждани на трети страни и лица, търсещи и получили международна закрила и оперативен план за нейното прилагане" по проект „Да опознаем другия”, финансиран от МВР по линия на Фонд „Убежище, миграция и интеграция” съгласно договор за предоставяне безвъзмездна финансова помощ № 812108-105/20.12.2017 г. по Национална програма на България за подпомагане от ФУМИ за периода 2014-2020, дейност BG65AMNP001-2.004 ”Интеграция и законна миграция- предоставяне на подкрепа и обучение на гражданина трети страни, информационни кампании в страните на произход преди заминаване и в приемащото общество”  

Виж повече >>