Обяви

 ОБЯВИ, ЗАДАНИЯ, ПРОЦЕДУРИ


Областен съвет на БЧК Монтана открива процедура и отправя покана до транспортни фирми по задание с предмет на поръчката: Осигуряване на транспорт за доставка на пакетирани хранителни продукти от Склад на БЧК в гр.Монтана, местност Плужницата №407, път Е79-изход Враца, на цялата територия на област Монтана. С оглед на ритмичното зареждане на временните пунктове, откъдето ще се раздават хранителните продукти, са необходими товарни автомобили, както следва:
-    товарен автомобил до 1,5т. – 2 бр.;
-    товарен автомобил до 12 т.- 1 бр.

За повече информация, моля вижте прикачения файл>>>


 

Сдружение Български Червен кръст открива публична обявя за избор на изпълнител за закупуване на оборудване за нуждите на ПСС към БЧК по две обособени позиции:

  • ОП 1 Закупуване на моторна шейна с допълнителна електромеханична спирачка и
  • ОП 2 Закупуване на закрита влечка за спасителни дейности” по проект „Безопасна Рила“, BG14MFOP001-4.057-0006, съгласно Административен договор № МДР-ИП-01-69/07.05.21, финансиран от ОП „Морско дело и рибарство“2014-2020г. , съфинансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство.

Документацията за участие в процедурата е достъпна на:
 - Единния информационен портал за фондовете от Европейския съюз /Интернет страницата на ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg/
 - Интернет страницата на Сдружение Български Червен кръст http://www.redcross.bg

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ОП „Морско дело и рибарство“2014-2020 г, съфинансиран от Европейския фонд за морско дело и рибарство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение Български Червен кръст и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Необходимите документи, свързани с процедурата, можете да изтеглите тук:


Областен съвет на БЧК Силистра открива процедура и отправя покана до транспортни фирми по задание с предмет на поръчката: "Осигуряване на транспорт за доставка на пакетирани хранителни продукти от Склад на БЧК в гр.Силистра до временните пунктове за раздаване в седемте общини, на територията на област Силистра, по
оперативна програма “Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти ”План 2020 г." 

За повече информация, моля вижте прикачения файл>>>


Областен съвет на БЧК Добрич открива процедура и отправя покана до транспортни фирми по задание с предмет на поръчката: "Осигуряване на транспорт за доставка на пакетирани хранителни продукти от склад на БЧК в с.Победа, област Добрич  до общинските центрове и населените места на територията на област Добрич." 

За повече информация, моля вижте прикачения файл>>>


Областен съвет  на БЧК - Търговище обявява задание за процедура с предмет на поръчката: "Осигуряване на транспорт за доставка на пакетирани хранителни продукти от Склад на БЧК в гр.Търговище, Индустриална зона, Складова база „Булет“  до населените места на територията на област Търговище."

За повече информация, моля вижте прикачения файл>>>


Областен съвет  на БЧК - Шумен обявява задание за процедура с предмет на поръчката: "Осигуряване на транспорт за доставка на пакетирани хранителни продукти от Склад на БЧК Шумен находящ се село Кочово, община Велики Преслав в  Районните пунктове за раздаване на територията на област Шумен."

За повече информация, моля вижте прикачения файл>>>


Столична организация на БЧК обявява задание за процедура с предмет на поръчката: "Осигуряване на транспорт за доставка на пакетирани хранителни продукти от Склад на БЧК в с. Лозен до 9 пункта на територията на София – град"

За повече информация, моля вижте прикачения файл>>>


Областен съвет  на БЧК - Бургас обявява задание за процедура с предмет на поръчката: "Осигуряване на транспорт за доставка на пакетирани хранителни продукти от Склад на БЧК в гр. Бургас, ул. „Одрин“ 114 на територията на Област Бургас." С оглед на ритмичното зареждане на пунктовете, от който ще се раздават хранителните продукти, са необходими товарни автомобили, както следва: А. товарен автомобил до 12 т.;  Б. товарен автомобил над 12 т.;

За повече информация, моля вижте прикачения файл>>>


ПСС при БЧК обявява задание с предмет на поръчката:  „Доставка на радио комуникационно оборудване за нуждите на ПСС при БЧК”  /по стандарт DMR – Digital protocol – ETSI-TS102 361-1,2,3/

За повече информация относно изисквания и критерии за оценка, както и техническата спецификация,  моля вижте прикачения файл>>>


Областен съвет  на БЧК -Видин обявява задание за процедура с предмет на поръчката: "Осигуряване на транспорт за доставка на пакетирани хранителни продукти от Склад на БЧК - Видин на територията на област Видин – пунктове за раздаване и населени места.

За повече информация, моля вижте прикачения файл>>>


Областен съвет  на БЧК - Стара Загора обявява задание за процедура с предмет на поръчката: "Избор на доставчик за транспортна услуга за изпълнението на оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от  Фонда за европейско подпомагане на най - нуждаещите се лица в България план 2020 г." на територията на Област Стара Загора.

За повече информация, моля вижте прикачения файл>>>


Областен съвет  на БЧК - Враца обявява задание за процедура с предмет на поръчката: „Избор на доставчик за транспортна услуга за изпълнението на оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от  Фонда за европейско подпомагане на най – нуждаещите се лица в България план 2020 г." на територията на Област Враца.

За повече информация, моля вижте прикачения файл>>>