Обяви

 Български Червен кръст обявява задание за оферта относно изготвяне и представяне на оферта за доставка на услуга

„Извършване на юридически консултации и оказване на правна помощ на бенефициенти на Проект „Помощ подкрепа, реализация“, изпълняван от Националния учебно-логистичен център на БЧК“.

Виж повече!

_______________________________________________________________________________________________

 Български Червен кръст обявява процедура за избор на изпълнител за предоставяне на услуги с предмет: „Разработване на комуникационна стратегия за създаване на положителни нагласи в българското общество към граждани на трети страни и лица, търсещи и получили международна закрила и оперативен план за нейното прилагане" по проект „Да опознаем другия”, финансиран от МВР по линия на Фонд „Убежище, миграция и интеграция” съгласно договор за предоставяне безвъзмездна финансова помощ № 812108-105/20.12.2017 г. по Национална програма на България за подпомагане от ФУМИ за периода 2014-2020, дейност BG65AMNP001-2.004 ”Интеграция и законна миграция- предоставяне на подкрепа и обучение на гражданина трети страни, информационни кампании в страните на произход преди заминаване и в приемащото общество”    

Виж повече!

 ________________________________________________________________________________________________

Български Червен кръст обявява задание за оферта относно изработка на летен панталон за екипите за реакция при бедствия, аварии и катастрофи (БАК).

_________________________________________________________________________________________________

СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ” ОБЯВЯВА ПУБЛИЧНА ОБЯВА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

За предоставяне на услуги с предмет: „Разработване на Комуникационна стратегия за създаване на положителни нагласи в българското общество към граждани на трети страни и лица, търсещи и получили международна закрила и оперативен план за нейното прилагане”  по проект „Да опознаем другия”, финансиран от МВР по линия на Фонд „Убежище, миграция и интеграция” съгласно договор за предоставяне безвъзмездна финансова помощ № 812108-105/20.12.2017 г. по Национална програма на България за подпомагане от ФУМИ за периода 2014-2020, дейност BG65AMNP001-2.004 ”Интеграция и законна миграция- предоставяне на подкрепа и обучение на гражданина трети страни, информационни кампаниив страните на произход преди заминаване и в приемащото общество”

Документацията за участие в процедурата е достъпна на: 

* Интернет страницата на ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg/

* Единния информационне портал за фондовете от Европейския съюз на интернет страницата на Отговорния орган–МВР https://www.mvr.bg/dmp/дейности/фондове/фонд-убежище-миграция-и-интеграция-2014-2020/обществени-поръчки-и-процедури-за-избор-на-изпълнител/

* Интернет страницата на бенефициента – сдружение „Български Червен кръст" www.redcross.bg     

Виж повече!
____________________________________________________________________________________________________