Обяви

 ОБЯВИ, ЗАДАНИЯ, ПРОЦЕДУРИ


 Сдружение Български Червен кръст обявява публична покана за избор на изпълнител с предмет „Доставка на единна система за мониторинг и предоставяне на услугата телеасистенция/телекеър“ по проект "Иновативни модели за грижи в общността за хора с хронични заболявания и трайни увреждания", № BGLD-1.001-0001.

Документацията за участие в процедурата е достъпна на:

Интернет страницата на ФМ на ЕИП/НФМ за България: https://www.eeagrants.bg/pokani/proczeduri-po-pms-118/2014.

Необходимите документи на български език, свързани с процедурата, можете да изтеглите оттук>>>

Необходимите документи на английски език, свързани с процедурата, можете да изтеглите оттук>>>