Грижа в семейна средаBG051PO001-5.2.07

„Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотноживеещи хора – дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник” – фаза 3

Договор BG051PO001-5.2.07-0268-C-0001, „Домашни грижи за независим и достоен живот”„Домашни грижи за независим и достоен живот”

Българският Червен кръст в качеството си на бенефициент по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2-07 „Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора – дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник” – фаза 3, с партньорската подкрепа на Столична Община, стартира изпълнението на Договор № BG051PO001-5.2.07-0268-C-0001, ”Домашни грижи за независим и достоен живот”.

Обща стойност на проекта: 157 725,91 лв.
Период на изпълнение на проекта: 01.06.2011 г. – 01.08.2012 г.
Продължителност: 14 месеца.
Период за предоставяне на услугата: 12 месеца
В проекта ще бъдат включени: Хора с увреждания вследствие на онкологични, сърдечно-съдови и ортопедо-травматологични заболявания на възраст над 18 години, чиито ограничения от здравословен характер ги поставят в изолация и невъзможност сами да организират бита и социалния си живот.
Общ брой ползватели на социалните услуги: 50 лица от столичните райони Лозенец, Средец и Триадица.
Обща цел на проекта: Създаване на условия за пълноценен и независим живот на хора с увреждания, чрез предоставяне на услугата домашен помощник на територията на Столична община – район Лозенец, Триадица и Средец.
Специфични цели:
 • Подобряване на достъпа до социални услуги за хора с увреждания на територията на Столична община;
 • Преодоляване на социалната изолация на хора с увреждания чрез подобряване на техния социален статус и здравословно състояние;
 • Ограничаване на риска от зависимост от институционален тип грижа;
 • Повишаване на информираността относно услугата домашен помощник като форма на социална услуга в общността;
 • Създаване на система за мониторинг на качеството на социални услуги в общността;
 • Създаване на възможности за придобиване на квалификация и заетост на безработни лица;
 • Специализирано обучение и квалификация на персонал за предоставяне на социални услуги в общността;
 • Подпомагане членовете на семейството, които се грижат за свои близки - хора с увреждания и възрастни хора и осигуряване на възможност те да се реализират на пазара на труда.

Инвестираме във вашето бъдеще!За ползватели на социалната услуга “Домашен помощник”:

Необходими документи:
1. Заявление от кандидата, желаещ да ползва услугите - изтеглете прикачения в началото на страницата документ
2. Документ за самоличност на лицето - за справка.
3. Медицински документи, удостоверяващи здравословното състояние на кандидата (Експертно решение на ТЕЛК - задължително, протокол на ЛКК, други медицински документи).
4. Копие от лична здравна книжка, с данни за личния лекар на кандидата.
5. Декларация за доход, семейно и имотно състояние. - изтеглете прикачения в началото на страницата документ
При необходимост могат да бъдат изискани и други документи.

Подборът на потребители се извършва след изготвяне на индивидуална оценка на потребности на всички кандидати.

Съгласно чл.17 от Закона за социално подпомагане и насоките за кандидатстване всички потребители на услугите следва да заплащат потребителски такси, които ще бъдат регламентирани в сключените тристранни договори – между потребителя, домашния помощник и БЧК.

Одобрените ползватели в зависимост от нуждите си, ще получават една или повече от изброените по-долу услуги:
 • Поддържане на хигиена в домовете на потребителите (подреждане, хигиенизиране и текущо почистване на обитаваното от потребителя помещение)
 • Поддържане на лична хигиена (помощ при ежедневен тоалет и обличане, при къпане и др.)
 • Пазаруване на хранителни продукти и приготвяне на храна.
 • Закупуване на хигиенни материали, лекарства и вещи от първа необходимост със средства на ползвателя, заплащане на ел. енергия, телефон, вода, данъци и др.

Предоставянето на услугата Домашен помощник ще започне от 01.08.2011 год.

Срок за подаване на документи: 29.06.2011 г. – 16 часа, в деловодството на НС на БЧК - гр.София, бул. “Джеймс Баучер” №76


За кандидати за работа за позицията “Домашен помощник”:

Необходими документи:
1. Заявление за постъпване на работа.
2. Професионална автобиография.
Одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени за събеседване, след което ще бъде извършен окончателен подбор.

Специфични изисквания към кандидатите:
1. Образование - средно.
2. Да не са ангажирани към момента с други трудови правоотношения.
3. Да не са осъждани.
4. Задължително условие - да не са пенсионери.

Срок за подаване на документи: 22.06. 2011 г. - 16 часа, изпратена на e-mail: m.zayova@redcross.bg или подадена лично в деловодството на НС на БЧК.

Моля, имайте предвид, че при наемане, одобрените кандидати следва да представят свидетелство за съдимост, удостоверение от психодиспансер, документ за завършено образование, медицинско сведетелство, документ за завършен курс “Домашен помощник” (ако има такъв).


Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд и Р. България.


"Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд и Р. България. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от “Сдружение Български Червен кръст” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официално становище на Европейския съюз и Агенцията за социално подпомагане."За контакти:
Маргарита Котева
Координатор на проекта
тел: 02/49 23 088; e-mail: m.zayova@redcross.bg
НС на БЧК
гр. София, бул. “Джеймс Баучер” №76