Домашни грижи за независим живот


Проект „Домашни грижи за независим и достоен живот”

Осъществява се в рамките на Българо-швейцарската програма за намаляване на икономическите и социалните различия в разширения ЕС

Водеща организация: Български Червен кръст

Партньори:
 • Министерство на труда и социалната политика
 • Министерство на здравеопазването
 • Швейцарски Червен кръст

Продължителност: януари 2012 г. – юни 2017 г.

Целеви регион: Четири общини в област Враца (Враца, Бяла Слатина, Криводол и Оряхово)

Цел на проекта:
Да подпомогне въвеждането в България на модел за комплексно предоставяне на здравни грижи и социални услуги по домовете, като форма на дългосрочна грижа за възрастни хора с хронични заболявания и трайни увреждания при отчитане на специфичните нужди на представителите на ромската общност.

Целева група:
Възрастни хора над 65 г., включително роми с хронични заболявания и трайни увреждания в област Враца

Основни задачи на проекта:
За утвърждаването на модела „домашни грижи” и устойчиво предоставяне на този вид услуги в бъдеще, проектът предвижда работа в следните направления:
 • Създаване на четири Центъра „Домашни грижи“ в четири общини на област Враца и предоставяне на професионални здравни грижи и социални услуги на 400 възрастни хора с хронични заболявания и трайни увреждания в техните домове;
 • Адаптиране на нормативната база в България;
 • Разработване на единни национални стандарти за качество на здравните грижи и социалните услуги в домашна среда;
 • Разработване на единни програми за обучение на домашни помощници/социални асистенти за предоставяне на услуги в домашна среда;
 • Остойностяване на предоставяните услуги и изработване на устойчиви механизми за тяхното финансиране;
 • Проучване на специфичните нужди и възможностите за предоставяне на услугата „домашни грижи” сред представителите на ромската общност;
 • Предотвратяване на хоспитализацията и ре-хоспитализацията по социални причини, както и превенция на настаняването на възрастни хора в социални институции;
 • Подпомагане на членовете на семействата, които се грижат за свои близки с цел подпомагане реализацията им на пазара на труда.

За постигане на тези задачи активна роля имат експерти от МЗ, МТСП и ШЧК. Във всяко едно от посочените направления проектът предвижда широко партньорство и с други компетентни институции и неправителствени организации, сред които Български лекарски съюз, Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи, Националната здравно-осигурителна каса, медицинските университети, пациентски организации и др.

Постигнати резултати
1. Законодателна уредба на интегрираните здравни грижи и социални услуги в домашна среда

На 9.09.2015 г. на второ четене Парламентът прие промени в Закона за здравето чрез Закона за лечебните заведения, които за първи път в България ще позволят предоставянето на интегрирани здравни грижи и социални услуги в общността от общините, от лечебните заведения и от лицата по чл. 18, ал. 2 от Закона за социално подпомагане.
Според текстовете на закона медицински специалисти и специалистите в областта на социалните услуги ще могат да предоставят здравни грижи и медицинско наблюдение и осъществяват социална работа, включително в домашна среда, в подкрепа на деца, бременни жени, хора с увреждания и хронични заболявания и възрастни хора, които имат нужда от помощ при изпълнение на ежедневните си дейности. Интегрирани здравно-социални услуги за лица под 18 години ще се предоставят след получаване на лиценз и при спазване на изискванията на Закона за закрила на детето.

Целта на комплексното предоставяне на здравни грижи и социални услуги е да отговори на реалните потребности на нуждаещите се, да улесни достъпа на всеки гражданин до здравна помощ и качествени услуги с цел превенция на социалното изключване, както и да гарантира достоен и независим живот на потребителите, позволявайки им да останат да живеят максимално дълго в техните домове.

Предложението за законодателно регламентиране на интегрираните здравно-социални услуги беше изработено по инициатива на Български Червен кръст в рамките на проекта съвместно с представители на МЗ, МТСП, АСП, НЗОК, Български лекарски съюз, Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи и пациентски организации.

2. Осъществяване на национална информационна кампания
През 2015 г., съвместно с bTV, Български Червен кръст реализира национална информационна кампания, посветена на целите на проекта и същността на услугата „домашни грижи“. В рамките на осем епизода бяха заснети различни потребители на услугата в област Враца, членове на екипите в Центровете „Домашни грижи“, партньори на проекта на местно и национално ниво.

3. Изградени и функциониращи четири Центъра “Домашни грижи“ в област Враца
Общо в четирите Центъра са назначени 17 медицински сестри и 33 домашни помощника. С оглед качествено предоставяне на услугите, преди назначаването им на работа в центровете, всички членове на екипа преминават задължително обучение, организирано от БЧК в рамките на 160 учебни часа за медицинските сестри и 120 учебни часа за домашните помощници. Обучението е насочено към придобиване на умения и знания относно спецификата на работа с възрастни и болни хора в домашна среда. Обучението включва и усвояване на умения за извършване на индивидуална оценка на нуждите на пациента от страна на медицинските сестри, спазване и прилагане на критерии за качество на услугите, както и изработване на редовна статистика за предоставените услуги, която впоследствие служи за оценка на тяхната ефективност.
В процеса на работа персоналът преминава допълнителни обучения, провеждани от експерти от Швейцария във връзка с профилактика и лечение на декубитус, лечение и обработка на рани, кинестетика, специфика при спазване на хигиената в дома, комуникации в рамките на екипа и с потребителите, справяне със стреса и Бърнаут-синдром, палиативни грижи и грижи за хора с деменция.

4. Подбор на бенефициенти и предоставяне на услугите
Подборът се извършва съгласно строго определени критерии, съгласувани с партньорите в проекта МЗ и МТСП. В комисиите за подбор на бенефициентите участват представители на Областния съвет на БЧК, на всяка една от общинските администрации, на Регионална дирекция „Социално подпомагане“ и РЗИ – Враца.
Към м. декември 2015 г. екипите на четирите центъра предоставят редовни грижи на общо 420 потребители. Повече от 70% от бенефициентите са самотно-живеещи, а 20% от потребителите живеят в малки населени места в рамките на съответния регион, където липсва каквато и да било форма на здравна грижа или социална услуга.

5. Изработване на нови ДОИ за професията „Социален асистент“
С цел да осигури подготовката на кадри за предоставянето на интегрирани здравно-социални услуги в бъдеще, БЧК, съвместно с представители на МЗ, МТСП, АСП, НАПОО, Министерство на образованието и УНИЦЕФ изработи нови държавно-образователни изисквания за професията „Социален асистент“ за възрастни и за деца. Вменяването на допълнителни знания и компетенции ще позволи на социалните асистенти в бъдеще да работят в сътрудничество с медицински сестри и други медицински специлисти с оглед предоставянето на комплексна услуга на възрастни и деца с хронични заболявания и увреждания. Новите ДОИ бяха приети от УС на НАПОО през м. ноември, 2015 г. и подадени за одобрение в МОН.

6. Остойностяване на услугата „домашни грижи“
На базата на дейността на четирите Центъра „Домашни грижи“ в област Враца и постигнатите резултати, бяха създадени условия за остойностяване на услугата като вид интегрирана здравно-социална услуга. Направеният анализ ще бъде подложен на обсъждане с широк кръг институции и партньори както в България, така и от страна на Швейцарски Червен кръст през 2016 г. с цел изработване на модел за финансиране на този тип услуги в бъдеще.

7. Проведено проучване сред ромската общност в област Враца
С оглед проучване на специфичните нужди на ромите и възможностите за предоставяне на услугата „домашни грижи“ сред тях, в периода юни – август, 2013 г. беше проведено проучване в четирите общини по проекта. Резултатите са официално публикувани в доклад, свидетелстващ за нуждите на ромската общност от здравни грижи и социални услуги, както и за необходимостта от адаптация на услугата „домашни грижи“ съобразно някои специфични техни особености. От друга страна, докладът свидетелства, че предоставянето на подобни социални услуги в домашна среда е възможност за представителите на ромската общност да бъдат обучени и да намерят трудова реализация.

8. Въвеждане на специализиран софтуер
През м. януари, 2014 г. в центровете „Домашни грижи“ е въведена специализирана софтуерна програма, която подпомага отчитането на цялостната дейност на центровете, анализа на ефективността на предоставяните грижи и услуги, както и тяхното остойностяване.

Остойностяване на домашните грижи и сравнителен анализ
Анализът беше извършен през 2017 г. и неговата основна задача беше сравнение на модела за домашни грижи по Проекта с други форми на публично и частно предоставяне на здравно-социални услуги в домашна среда, както и в здравни и социални институции. Предметът на изследването включваше също: установяване на действителните разходи за здравно-социалните услуги на всеки потребител на годишна база, предоставяни в рамките на Проекта; анализ на чувствителността /sensitivity analysis/, предлагащ различни прогнози и сценарии, които изследват по какъв начин увеличаването на броя на пациентите може да доведе до промяна в разходите на предоставяните услуги и нетния ефект върху публичните разходи за социални услуги и здравни грижи от прилагането на модела.

Външна оценка на проекта
През м. октомври 2016 г. беше проведена външна оценка на проект „Домашни грижи за независим и достоен живот“, която беше организирана от страна на Швейцарската агенция за сътрудничество и развитие с участието на експерти на „Европейския център за социална политика и изследвания“ – Виена и Института за социални услуги в общността – България. Основната задача беше да се предостави независима оценка на основните резултати от проекта. За тази цел бяха оценявани следните критерии: приложимост, ефективност, ефикасност и устойчивост.
Заключителният доклад от оценката дава ясна представа за приложимостта на интегрираните здравно-социални услуги в домашна среда в нашата страна, както и адекватни препоръки към БЧК и други партньори за продължаване на работата в бъдеще с цел тази услуга да стане устойчива и да се разшири в цялата страна, както и по отношение на други целеви групи. Целият доклад можете да видите в прикачения файл: