НОВИНИ

07.10.2011 г.
Работна среща по проблемите на възрастните хора
В проведената работна среща по проект “Повишаване информираността на обществото по проблемите на възрастните хора и лобиране за техните права” взеха участие директорите и доброволци от ОС на БЧК – Монтана, Пловдив, Благоевград, Ловеч, Русе, Добрич, Шумен, Смолян, Враца, Търговище, Габрово и Ямбол.
Д-р Надежда Тодоровска, зам.-генерален директор на БЧК, откри срещата и представи дейностите на МФЧК/ЧП в контекста на Еврoпейската година на активното стареене и солидарността между поколенията (2012 г.), както и резултатите от изпълнението на проекта в периода 2003 – 2009 г. Десислава Илиева от дирекция “СЗП” представи целите и задачите по проекта за периода юли 2011 г. – декември 2014 г., a директорите на ОС на БЧК представиха целите, задачите и очакваните резултати по изпълнението на регионалните микропроекти. Един от основните акценти, включени в тях, ще бъде подготовката на възрастните хора за действия при бедствия, аварии и катастрофи (БАК) и обучения по първа долекарска помощ. Ясен Сливенски – директор на дирекция “Мениджмънт на бедствията”, представи дейностите на БЧК в случаи на БАК и необходимостта от организиране на обучения за възрастните хора като част от уязвимите групи на населението.