НОВИНИ

22.09.2011 г.
Световните бедствия през 2011 - Доклад на Международната федерация на ЧК/ЧП
Докладът в цифри:
  • 925 милиона са недохранените хора по света за 2010 г.
  • 178 милиона деца под петгодишна възраст в света страдат от забавен растеж в резултат на недохранване.
  • 60% от децата, живеещи в Субсахарска Африка страдат от анемия, поради недостиг на храна.
  • 60% от необработваемите земи в световен мащаб се намират в Африка.
  • 1,5 милиарда души в света са с наднормено тегло.


Всяка година приблизително 9 милиона деца по света умират преди да навършат петгодишна възраст. Около една трета от тази преждевременна смъртност се дължи на недохранване, често в резултат на хроничен глад, а не на внезапни хранителни кризи.

Сушата, наводненията и студеното време, вследствие на климатичните промени се очакват да продължат, оказвайки неблагоприятно въздействие върху селскостопанската продукция и хранителната сигурност в страните с нисък и среден доход.

Ключовите послания от Доклада за световните бедствия 2011 поставят фокус върху глобалните бедствия и по-специално връзката им с храненето и недохранването в световен мащаб. Докладът също обръща внимание на факторите, които допринасят за увеличаването на световния глад, като бедността, ценовата нестабилност, въпросите по пола, климатичните промени и замърсяването на околната среда. Акцентира се върху хранителната сигурност, необходимостта от по-голямо сътрудничество между донори, правителства, хуманитарни агенции и гражданско общество, реформите в социалната закрила, включващи по-голяма помощ за жените, грижа за децата и публично финансиране като цяло.

Международното движение на Червения кръст и Червения полумесец осъществява дейности за директно подпомагане на засегнатото население като работи за осигуряване на спешна помощ, включително храна и вода, достъп до здравни грижи и друго необходимо хуманитарно подпомагане за посрещане на неотложните нужди.

Успоредно с това, се извършва систематична дейност за изграждане на дългосрочна устойчивост в засегнатите региони по света чрез насърчаване на хранителната (продоволствената) сигурност, стабилизиране на начините за препитание, увеличаване и разнообразяване на наличността и достъпността до храните, като това е в унисон с втората цел, заложена в Стратегия 2020 на Международната федерация на дружествата на Червения кръст и Червения полумесец.

Българският Червен кръст е солидарен с международните усилия и за последните 3 години е отговорил на повече от 14 хуманитарни апела за подпомагане на бедстващо и засегнато население в най-различни точки на света, като е превел повече от 517 298 евро, благодарение на отклика на българските граждани на обявените национални кампании, на направени доброволни дарения и не на последно място на собствения финансов принос на организацията за тези хуманни инициативи.

Международната федерация на дружествата на Червения кръст и Червения полумесец периодично публикува отчети по отношение на събраните и разходвани средства, а също така и за извършените дейности и резултатите по отделните кампании. Такава информация може да бъде получена от дирекция „Мениджмънт на бедствия” на Българския Червен кръст.