НОВИНИ

04.08.2022 г.
Ролята на обществото в интеграцията на бежанците в България
Пресконференция и кръгла маса по проект "Да опознаем другия"

На 5 август 2022 г., петък, от 10:00 ч., в Пресклуба на БТА, ще се състои пресконференция, последвана от кръгла маса на тема „Ролята на обществото  в интеграцията на бежанците в България“. Ще бъдат представени и обсъдени дейностите по проект „Да опознаем другия“. Той е насочен към граждани на трети страни, които пребивават законно в Република България, включително лица, търсещи и получили международна закрила, както и към приемащото общество. Темата става все по-актуална с нарастващия брой бежанци на територията на страната ни. 


На кръглата маса екипът на проекта, представители на БЧК, ДАЗД, МВР, ДАБ при Министерски съвет и други, ще обсъдят предизвикателствата пред интеграцията на бежанците, ще се споделят добри практики, ще се представят целите и идеите на Националната информационна кампания. Нейни лица са председателят на Държавната агенция за бежанците при МС Мариана Тошева, актьорът Александър Сано и певицата Дара Екимова. 

 

 

 

Проект: BG65AMNP001-2.004-0008-C01  „Да опознаем другия”                     

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд „Убежище, миграция и интеграция“, съфинансиран от Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Българския Червен кръст и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Отговорния орган.