НОВИНИ

20.06.2022 г.
Световен ден на бежанеца 2022

В Световния ден на бежанеца деца от Сирия и Украйна участваха в тържество, организирано от Бежанско-мигрантската служба на Българския Червен кръст. Събитието се проведе в Софийската зоологическа градина и беше съпроводено от много смях, забавления и вкусни подаръци.
Събитието е в рамките на Проект BG65AMNP001-2.007-0007-С04  „Заедно за интеграция”, финансиран от Фонд „Убежище, миграция и интеграция“, съфинансиран от Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Българския Червен кръст и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на Европейския съюз и Отговорния орган.