НОВИНИ

18.12.2019 г.
Световен форум за бежанците
Становище на Червения кръст за допълнителни възможности

Преди Световния форум за бежанците (17-18 декември), долуподписаните Национални дружества на Червения кръст призоваха държавите-членки на Европейския съюз (ЕС) и Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ) да демонстрират лидерство в създаването на трайни решения за закрила, които спомагат  процеса на презаселване чрез:

Предоставяне на достъпни процедури за събиране на семейства и преодоляване на практическите и правни пречки, които възпрепятстват или забавят събирането на семейства.

Създаване на допълнителни възможности за събиране на членове на семейство (в разширеното му тълкуване), като се спазва и запази правото на бежанците за семейно единство.

Подкрепа на изискването на Европейския парламент за разработване на законодателно предложение за създаване на европейска хуманитарна виза.

Издаване на хуманитарни визи съгласно националното законодателство при липса на установено споразумение на ЕС - особено за лица в уязвими ситуации, при които няма други сигурни начини за закрила.

Разглеждане на механизмите за спонсорство, които са допълнителни към (а не в замяна на) националните системи за прием на Глобалния пакт.  (1)

Една година след приемането на Глобалния пакт за бежанците международната общност се събира на Световния форум за бежанците. Форумът е решаваща възможност да се направи равносметка на постигнатия досега напредък и държавите от ЕС и ЕАСТ да покажат готовността си да изпълнят ангажиментите на Пакта.

Имайки предвид, че устойчивите решения за ситуациите с бежанците могат да бъдат постигнати само чрез международно сътрудничество, отбелязваме, че през 2018 г. в световен мащаб имаше 25,4 милиона бежанци. В момента само 1,6% от глобалните нужди за презаселване се задоволяват от държавите-членки на ЕС. Презаселването е важен механизъм за закрила, който трябва да бъде допълнително засилен в дух на солидарност с регионите, които са приели най-много бежанци. Въпреки че наблюдаваме положителнo развитиe по отношение на възможностите за презаселване на бежанци в Европа, това все още е недостатъчно, с оглед на мащаба на потребностите от глобална закрила.

Призоваваме държавите да поемат конкретни ангажименти в подкрепа на Глобалния пакт за бежанците за разширяване на достъпа им до мерки, които предоставят закрила и трайни решения за тях. Това трябва да включва ангажименти за прилагане на по-систематични, организирани и устойчиви допълнителни пътеки за международна закрила.

Следва да бъдат разработени допълнителни възможности, създадени допълнително към ангажиментите за презаселване и съществуващите такива на държавите за зачитане на достъпа до предоставяне на международна закрила. Това не трябва да заменя възможността да се поиска убежище на територията или на границите на държавите-членки на ЕС и ЕАСТ, нито да служи за неглижиране на програмите за презаселване на бежанци. Вместо това те трябва да подпомагат международния режим на закрила и да разширят неговия обхват. Такива пътища включват хуманитарен прием, хуманитарни визи, частно или обществено спонсорство, допълнителни пътеки за членове на разширеното семейство и стипендии за висше образование.

Много национални дружества на Червения кръст имат значителен опит в улесняване на достъпа до допълнителни възможности за набиране на средства. Готови сме да го споделим  и да изпълняваме ролята си в помощ на публичните власти.

В духа на Глобалния пакт за бежанците, ние насърчаваме държавите да бъдат солидарни с тях и приемащите общности. Призоваваме ги да надхвърлят краткосрочните политически или икономически цели за насърчаване на различни допълнителни възможности за лицата, нуждаещи се от международна закрила, в сътрудничество с гражданското общество и други заинтересовани страни.Тoва изложение е одобрено от:

• Британски Червен кръст

• Български Червен кръст

• Кипърски Червен кръст

• Финландски Червен кръст

• Френски Червен кръст

• Латвийски Червен кръст

• Люксембургски Червен кръст

• Шведски Червен кръст

• Швейцарски Червен кръст

• Норвежки Червен кръст