НОВИНИ

10.10.2019 г.
ПРЕВЕНЦИЯ НА АГРЕСИЯТА В УЧИЛИЩЕ
10 .10 2019 г. от 9.00 до 12.00 ч., в зала Музейна на БЧК

На 10 октомври 2019 г. /четвъртък/ от 9.00 до 12.00 часа в зала Музейна на БЧК  /бул. „Джеймс Баучер 76/ Столичната организация на Български Червен кръст организира дискусионен форум на тема „Форми за превенция на агресията в училищата”. Ще бъде представен и анализ от анкетно проучване сред учениците от шест столични училища.

Целта е да се обсъдят различни гледни точки и създаване на партньорства за работа по превенцията на агресията и насилието сред подрастващите, както и превенция на рисково и асоциално поведение, където всяка една от страните да участва със собствената си експертиза.

В събитието ще участват представители на ДАЗД и на местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, училищни директори, педагогически съветници, доброволци и служители на БЧК-Столична организация, както и други заинтересовани страни.

Дискусията е част от дейностите на проект „Не на агресията, да на толерантността!”, съфинансиран от Програма за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта на Столична община и реализиран в подкрепа на инициативата «София - Европейска столица на спорта».

Проектът „Не на агресията, да на толерантността!” цели да провокира в младите хора поведение на ненасилие и толерантност чрез включването им в различни спортни изяви и нестандартни форми на обучение. Проектните дейности са насочени и към развитие на младежкото доброволчество.

Проектът представлява поредица от разнообразни по своята същност, но единни в посланието си дейности, водещи до повишаване на толерантността и солидарността сред учениците, приобщаването им към хуманитарните ценности и включването им в спортни дейности, като форма на противодействие на агресивно поведение сред подрастващите.

За контакти и допълнителна информация: Невелина Стойнева, 0887 800 121