НОВИНИ

23.08.2019 г.
Магистърската програма "Социална работа с бежанци и мигранти"
Започна приемът на документи за кандидатстване за магистърската програма "Социална работа с бежанци и мигранти", на която Българския Червен кръст е партньор. Документи се подават в стая 212, Ректорат, Северно крило до 25.09.2019 г.

Събеседването с кандидатите е на 27.09.2019 г. от 9 ч. в Ректората на СУ "Св. Климент Охридски", Факултет по педагогика.


Магистърската програма е единствена в България, предлагаща специализирана подготовка за тази целева група. Подробна информация за квалификационната характеристика и изучаваните учебни дисциплини е достъпна на сайта на Факултета по педагогика: виж повече


Магистърската програма се реализира с подкрепата на Представителството на Върховния комисар за бежанците към ООН в България. Обучението е двусемесриално - за завършили специалността Социални дейности и сродни на нея, както и трисеместриално - за завършили специалност, различна от Социални дейности и сродни на нея, които работят или желаят да работят в сферата на социалната работа с бежанци и мигранти.  Основната насоченост на магистърската програма “Социална работа с бежанци и мигранти” е към подготовката на специалисти в областта на социалната работа с бежанци и мигранти в нейните процесуални и съдържателни измерения – жилищно настаняване, здравеопазване, образование, социална и културна ориентация, психосоциална подкрепа и др. 


За въпроси и допълнителна информация може да се обръщате към ръководителя на магистърската програма проф. дпн С. Чавдарова – Костова S.ChavdarovaKostova@fp.uni-sofia.bg


S.ChavdarovaKostova@fp.uni-sofia.bg" target="_blank">