НОВИНИ

21.08.2019 г.
Декларация на Европейската платформа на възрастните хора.

Животът е основан на солидарност между поколенията и такава трябва да е и политиката на ЕС!Изборите за Европейски парламент през м. май показаха дълбокото разделение между европейските граждани. Общественото мнение е поляризирано по критични въпроси като представителна демокрация, съвместен живот и солидарност, миграция и изменение на климата. И младите, и възрастните хора до голяма степен изразяват общо съгласие относно областите, на които правителствата трябва да дават приоритет: борба срещу бедността и безработицата, осигуряване на адекватен доход и подкрепа за всички, гарантиране на достъп до образование за всяко дете и възможности за учене през целия живот, независимо от възрастта, въвеждане на справедливо данъчно облагане и гарантиране на устойчив екологичен преход. Ние стоим рамо до рамо с младите хора, изразяващи взаимната си загриженост за планетата и се борим за устойчиво бъдеще.


В качеството си на представител на 106 организации на и/или работещи за възрастни хора, които взеха участие като делегати на организациите-членки на Европейската платформа на възрастните хора от 24 държави в годишното Общо събрание, проведено на 12 юни 2019 г., ние поемаме ангажимент да работим съвместно с представителите на институции за намиране на решения и справяне с тези предизвикателства, зачитайки правата на ВСИЧКИ поколения да допринасят пълноценно и да се възползват от един по-устойчив, равнопоставен и приобщаващ Европейски съюз.


Нов договор между поколенията е необходим за устойчива подкрепа на равенството и социалната справедливост за по-младите и по-възрастните поколения!


Необходима е промяна в мисленето, ако искаме да постигнем устойчиво, равнопоставено и приобщаващо общество. Особено в периоди на строги икономии, всеобхватният негативизъм по отношение на възрастните хора оправдава „основаните на възрастта ограничения“ при предоставянето на публични услуги, игнорирайки въздействието, което подобни ограничения имат върху другите поколения, застрашавайки способността на всички да живеят достойно. Подобни възгледи обръщат хората от различни поколения едни срещу други и възпрепятстват сключването на социален договор, който да отговори на всички общи предизвикателства по справедлив и устойчив начин.


Нашият социално-икономически статус, образование, пол, характеристики на домакинството, физически и когнитивни способности, етнос, сексуалност и средата, в която живеем, ни влияят през целия живот. Тези структурни неравенства касаят всички нас. Децата, живеещи в бедност, често ще се сблъскват с препятствия, за да реализират потенциала си като възрастни. Неравнопоставеният достъп до образование, заетост или здравни грижи на по-ранен етап ще се отрази на качеството на живот в по-напреднала възраст. Липсата на качествени достъпни услуги за възрастни хора ще попречи на техните по-млади роднини да допринесат изцяло за пазара на труда и ще увеличи неравенствата между половете в заетостта. Това в крайна сметка ще увеличи несигурността на жените в по-напреднала възраст, които продължават да са основните доставчици на грижи.


Ние вярваме, че Европа може успешно да се справи с всички тези предизвикателства, ако създадем заедно общество за всички възрасти. Чрез активиране на сътрудничеството между поколенията, Европа ще запази най-ценния си природен ресурс - човешкия капитал. Комплексният подход на жизнения път, който подкрепя солидарността в рамките на различните възрастови групи и между тях, ще бъде от полза не само за хората, но и за обществото като цяло.


Обявете се открито против дискриминацията срещу възрастните хора в полза на млади и стари!


Ние вярваме повече от всякога, че са необходими действия за изкореняване на дискриминацията срещу възрастните хора, която прониква в нашите общества, дори петдесет години след като това понятие е въведено за първи път от Робърт Бътлър. Овластяването на хората на всеки етап от живота и улесняването на обмена във и сред хората от различни възрастови групи разрушава стереотипите и засилва сближаването. Равенството и справедливостта между поколенията в крайна сметка ще направят нашите общества по-сплотени и устойчиви. Политиците на всички равнища носят отговорност за намаляване на дискриминацията срещу възрастните хора и насърчаване на солидарността между поколенията. Тези две цели трябва да бъдат разгледани в настоящия дебат между европейските институции и националните правителства относно приоритетите на ЕС за периода 2019-2024.


За тази цел членовете на Европейската платформа на възрастните хора приветстват 10-те ангажимента на държавните и правителствените ръководители на ЕС в Декларацията от Сибиу, по-специално за защита на нашия начин на живот, демокрация и върховенство на закона и за зачитане на принципа на справедливост. Въз основа на това призоваваме нашите правителства, новоизбрания Европейски парламент и скоро предложените европейски комисари да направят всичко възможно за изграждането на колективен проект за интеграция и идентичност в ЕС, базиран на споделени ценности, които обвързват гражданите на ЕС: социален прогрес, приобщаване и солидарност между поколенията и държавите. 
БЧК е пълноправен член на Европейската платформа на възрастните хора от 2009 г.