НОВИНИ

20.06.2019 г.
Световен ден на бежанеца
Да дадем възможност Европа наистина да защитава

На Световния ден на бежанеца, 20 юни, Европейският офис на Червения кръст призовава ЕС и всички страни-членки да подновят своите отговорности съгласно Конвенцията за бежанците от 1951 г. чрез прилагането на координиран и дългосрочен подход към закрилата на бежанците. Той гарантира свободен достъп до процедурите за търсене на убежище в Европа чрез подходящо инвестиране на средства.„Европейският съюз не може да продължава да си затваря очите пред тези трагедии“, казва Денис Аво, директор на Европейския офис на Червения кръст. „Нужна е политическа смелост, за да се използват в по-голяма степен инструменти като събиране на семейството, презаселване, както и издаване на хуманитарни визи. По този начин ще се намали зависимостта на хората от безскрупулните услуги на трафикантите“, акцентира той в речта си. На онези, които спонтанно успяват да пристигнат, стъпвайки на европейска земя, не се гарантира достъп до справедлива и ефективна процедура за предоставяне на убежище. В целия Европейски съюз все по-голям брой, търсещи убежище, са лишени от достъп. Дълбоко сме обезпокоени от нарастващото задържане на имигранти в контекста на европейската система за даване на убежище. Това намира отражение и в последните законодателни предложения, които разширяват правомощията за задържане. „Всеизвестно е, че задържането оказва неблагоприятно влияние върху психическото и физическото състояние на задържаните и техните семейства.“, подчерта г-н Аво. Задържането също така ограничава достъпа до справедлива процедура за предоставяне на убежище, тъй като е възпрепятствана възможността на хората да се възползват от адекватна правна помощ.


Тези предизвикателства трябва спешно да бъдат разгледани, за да се гарантира спазването на правата на всеки човек, нуждаещ се от международна закрила. Призоваваме лидерите на Европейския съюз да осигурят достатъчно ресурси за развитието на Общата европейска система за убежище, която да гарантира достъп до закрила на тези, които се нуждаят от нея. Финансирането на политика в областта на убежището, която да укрепва правните възможности и да насърчава най-високите стандарти за закрила във всички страни-членки на ЕС, следва да бъде основен приоритет. Необходимо е да се направи повече, за да бъдат преодолени структурните слабости в националната система. Това би спомогнало за запазване на достойнството на търсещите убежище и бежанците в ЕС.


 


 https://www.facebook.com/IFRC/videos/2500215036666980/