НОВИНИ

20.06.2018 г.
ПОЗИЦИЯ
на европейските национални дружества на Червения кръст по повод
Световния ден на бежанеца
Всеки изминал ден Агенцията за бежанците на ООН (UNHCR) проследява броя на хората, удавили се в морето в опит да достигнат до Европейската брегова линия. Тези картини държат будно нашето съзнание, но понякога гибелта се посреща с безразличие.

Международният Червен кръст и Червеният полумесец работят с уязвими хора в целия свят. Независимо дали са жертви на природни бедствия, на войни, деца с увреждания, възрастни хора или семейства, които не могат да си позволят дрехи и храна, ние сме тук, за да ги посрещнем, защитаваме, да се грижим за тях и да ги подкрепяме.

В съответствие с нормативната база и с нашите принципи и ценности ние не осъждаме подбудите на тези хора или националните миграционни политики, ние не сме тук, за да насърчаваме или да възпираме миграцията; ние нямаме никаква политическа роля, нашата мисия е хуманитарна.
Хората, които са прогонени от родните си страни, са уязвими. Каквито и да са причините да напуснат домовете си, те са далеч от семействата, уморени, изплашени. Тук те не са очаквани, те са изолирани.
„Трябва ли да ги приемем?“, „Можем ли да ги приемем?“, „Как да ги приемем?“. Във всички страни тези въпроси понякога са обострени заради дебатите, когато лице в лице се срещат емоции и идеология.

В Деня на бежанците предлагаме някои идеи за справяне с този комплексен проблем, с помощта на които се надяваме дискусиите да се успокоят и обществото да се сплоти.
Държавите следва да изработят миграционните си политики според своите ресурси и според социалния си капацитет да приемат и интегрират. За да се вземе такова решение, те трябва да имат предвид състоянието, в което е светът, икономическите кризи, контекста на конфликтите, както и климатичните промени, които представляват често срещани причини за миграция.
Демократичните държави могат да регулират присъствието на мигранти на тяхната територия, могат да ги прогонят или депортират, ако сметнат тяхната ситуация за незаконна. Но това трябва да се случи в съответствие с международното и националното право, които защитават достойнството и правата на хората, особено правото на хората да живеят със семействата си, без заклеймяване и ксенофобия.

Каквато и да е ситуацията и административното бъдеще на хората, ние имаме дълг да посрещаме всяко човешко същество и да опазим неговото достойнство. Това се осъществява с определени действия, които осигуряват:
• Ефективен достъп до молба за убежище, като се отделя време за разглеждането на по-сложните ситуации;
• Уважаване на правото за семейно единство, особено за непридружени непълнолетни;
• Хуманитарна помощ и достъп до основни грижи и психосоциални услуги;
• Достъп до жилище, съобразен с правата и достойнствата и неприбягването до задържане на хора, особено на деца, което може да предизвика истинска травма.

Една ефективна програма за интеграция трябва да включва безусловно приемане и справедливи административни решения. Тази ефективиност е базирана на добрия баланс между права и задължения. Правото на човек да се обучава, да работи, да бъде със семейството си, да получи прилично жилище, да има достъп до медико-социална помощ, задължението да изучава официалния език на съответната държава и да спазва законите и общите социални норми.

За да се постигне успешна интеграция, следва да се мобилизира цялото общество. Публичните органи, служителите в социалната сфера и доброволците имат огромна роля, но всеки гражданин също трябва да участва. Духът на солидарността е единственият, който може да намали страховете, да изгради доверие, да подсили взаимното разбиране, да сближи гледните точки и да се възползва от икономическия и социалния принос на тези хора, чиито различия не ни застрашават, а по-скоро ни обогатяват.
Накрая, трябва да осъзнаем, че миграцията е устойчив и глобален феномен, а не временна и европейска криза. Европа следва да играе основна роля в координирането на миграционните политики, но на световно равнище трябва да демонстрираме социална креативност и да работим отново и отново за зачитането на човешкото достойнство, на международното право, както и срещу причините за принудителната миграция, т.е. бедността, неравенството, унищожаването на околната среда и всички видове насилие.
Днес, на Световния ден на бежанците, ние, европейските национални дружества на Червения кръст, призоваваме за осъзнаване и адекватна реформа за постигане на устойчивост и отговорна миграционна политика.