НОВИНИ

25.05.2018 г.
Общо събрание на БЧК
Редовната сесия на 66-ото Общо събрание на БЧК бе открита от председателя на БЧК акад. Христо Григоров, който приветства делегатите и представи официалните гости – представители на държавни институции, на МФЧК/ЧП – зона Европа, на Македонски Червен кръст и на Турски Червен полумесец, на неправителствени организации и партньори.
Прочетени бяха приветствия от президента на Р България, от председателя на Народното събрание, от министъра на здравеопазването, от МВР – ГД «Национална полиция» и ГД «ПБЗН», от омбудсмана на Р България, от кмета на София, от ръководителя на мисията на ВКБООН в България, от Държавна агенция за бежанците, СБА, ДАЗД. Отец Ангел Ангелов, представител на българската патриаршия и делегат от столичната организация на БЧК, благослови участниците в Общото събрание и им пожела да продължат да творят добрини..

В поздравителните си адреси и обръщения към делегатите официалните гости дадоха висока оценка на работата на Българския Червен кръст при подпомагането на уязвимите хора в България, при предоставянето на хуманитарната помощ на пострадалите при кризи и бедствия, за успешното изпълнение на програми и проекти.

„Българският Червен кръст е емблема за навременна помощ и човешка подкрепа, когато внезапната беда е опустошила личния ти свят. Доброволците червенокръстци са в сърцето на всяка мисия, в която хора помагат на хора в беда. Приемете истинската ми благодарност за трудните дни и безсънните нощи, в които за Вас ценен е бил и животът на непознат. Дължим Ви уважение за волята да ни припомняте, че доброто още е сред нас.“ - се казва в поздравителния адрес към българските червенокръстци на президента на Р България Румен Радев, патрон на 140-годишнината на БЧК.

Акад. Христо Григоров изчете обръщението на председателя на Народното събрание Цвета Караянчева към делегатите на форума, в което пише: „Вече 140 години Българският Червен кръст неотклонно работи в подкрепа на нуждаещите се и уязвими граждани. През всичките тези години, организацията винаги е била на поста си в помощ на българите и им помага да откликват на призиви за помощ на нуждаещите се.“

Проф. д-р Красимир Гигов, гл. секретар на Министерство на здравеопазването, връчи поздравителен адрес от министъра на здравеопазването, в който се казва: „Днес, Вие, Вашите служители и доброволците от цялата страна имате пълното основание да се гордеете, както със своите благородни дела, така и с избора Ви да се посветите на червенокръстката идея. Верни на тази идея, всички Вие давате израз на своя висок морал и неподправено човеколюбие. Вие сте организацията, чиито представители са пример за милосърдност и са безотказно винаги там където хората най-осезаемо се нуждаят от незабавна помощ и подкрепа.“

Първото заседание на форума бе ръководено от проф. Здравко Маринов, зам.-председател на БЧК. Той предостави думата на председателя на организацията акад. Христо Григоров, който, от името на Националния съвет, направи подробен анализ на дейността на БЧК през 2017 година. Отчетена бе една успешна година, през която Българският Червен кръст неотклонно е изпълнявал своята мисия в подкрепа на най-уязвимите и е работил за хуманизиране на общностите. Броят на доброволците, които практически осъществяват мисията на организацията, е 18 234, а членовете са 155 175 души. През 2017 г. с хуманитарни помощи са подпомогнати 325 040 граждани и семейства и 44 социални институции, раздадени са 13 049 621 кг хранителни продукти на 316 748 души. Парично подпомагане чрез фонд „Милосърдие” са получили 290 уязвими лица.

Интегрирани здравно-социални услуги в домовете си, чрез 8 центъра „Домашни грижи“, са получили 620 възрастни хора с хронични заболявания и трайни увреждания. Осъществени са 31 458 посещения на медицински сестри и 48 191 - на домашни помощници.

И през 2017 г. БЧК запази водещата си позиция в обучението на различни групи от населението по първа долекарска помощ по програми с европейски сертификат и продължи да бъде ключов партньор на държавата в осъществяване на превенцията на пътния травматизъм. Обучени по ПДП бяха 69 271 души - кандидат-водачи на МПС, учители, родители и детегледачи, служители на фирми. Националният дарителски фонд за подпомагане на деца, пострадали при ПТП е подпомогнал финансово семействата на 46 деца.

Основните предизвикателства за екипа на Бежанско-мигрантската служба на БЧК бяха подпомагането на уязвими лица, търсещи и получили закрила, и мигранти. Българският Червен кръст осигури хуманитарна помощ (храна, хигиенни пакети, дрехи, обувки, лекарства, одеяла и др.) за 3 956 души и съдейства за достъп до медицинска грижа, образование, подслон, пазар на труда на 2 851 лица. Проведени бяха курсове по български език за 142 души.

През изминалата година БЧК продължи да развива и повишава капацитета си за реакция при бедствени и кризисни ситуации. Над 100 доброволци и щатни служители оказаха помощ на 4 300 нуждаещи се домакинства, пострадали при проливните дъждове и последвалите ги наводнения в Бургаска област и при взрива на влаковата композиция в Хитрино.

Планинската спасителна служба е оказала помощ на 2 566 души, от които 2 457 – на ски-писта, провела е 94 спасителни акции във високите части на планината със 109 пострадали, част от които са транспортирани в болници с тежки увреждания. За поддържане на добра физическа и психическа подготовка на членовете на доброволните отряди бяха проведени обучения за стажант-планински и планински спасители, за лекари, обучения на спасителни кучета, както и тренировъчни учения за работа при лавинни нещастия, на скали и трудни терени.

Продължи успешното реализиране на водноспасителната дейност. Обучените водни спасители за плувни басейни са 644, а за открити водни площи и море – 289. На основата на стратегическите си документи и системната обучителна дейност за водни спасители, за превенция и контрол на обезопасяването на водните площи, е постигната добра ефективност в дейността и са спасени от удавяне 3 651 души. По образователните програми за превенция на водния травматизъм на родители, деца и ученици „Дръж под око”, „Приятели с водата”, „Водноспасителен минимум” и „Синьо лято” обучените са 59 385.

През 2017 г. са реализирани редица кампании и проекти за набиране на финансови средства за осигуряване на безплатна храна в училище на деца от социално слаби семейства, за предоставяне на финансова помощ на семействата на деца, пострадали при ПТП, на семействата на деца със специални потребности, за подпомагане на засегнати от бедствия и др. Благодарение на съвместните усилия на БЧК, на партньори и на гражданите, набраните средства през 2017 г. само за пострадалите от взрива в Хитрино са 2 074 909 лв.
Специално бе отбелязано значимото място и ролята на БМЧК в качеството му на алтернатива за младите хора и за усилията им за мотивиране и привличане на повече последователи на идеите на Червения кръст. За втора поредна година, областните/столичната организации имаха възможност да кандидатстват за финансиране на проекти по Фонда за подпомагане и оптимизиране на дейностите на БМЧК на областно/столично и междуобластно ниво „Мисли глобално, действай локално“. През 2017 г. бяха одобрени проектните предложения на 23 областни организации. Младежите са достигнали до 173 586 свои връстници, провели са обучения по Първа помощ (ПДП, ППхП, ПСП, програма „ХЕЛФИ“, Детски полицейски управления) за 37 784 души, а чрез здравна просвета са подготвили 80 710 млади хора. За превенцията на рисково сексуално поведение, ХИВ/СПИН и на зависимости са реализирани множество информационни кампании и презентации в училищата.

Тази година областните организации умело приоритизираха направленията на дейност, в които да фокусират своите усилия за постигане на червенокръстката си мисия и да запълнят успешно завоюваната си позиция и ниша в областта. Бяха реализирани 12 национални програми и 137 специфични проекта по различни направления на дейност, които през 2017 г. бяха осъществени в 259 различни общности на областно, общинско и местно ниво.

Това са само част от фактите, които председателят на организацията беше включил в презентацията за дейността на БЧК през 2017 г. Те са неопровержимо доказателство за приноса на хилядите червенокръстки дейци, доброволци, служители и членове при подпомагането на уязвими и пострадали хора.

Зам.-генералният директор на БЧК и ръководител на направление „Финансово-стопанска дейност“ Василка Каменова запозна делегатите с резултатите от изпълнението на Финансовия план и на Бюджет 2017 г. Изчетени бяха отчетите на Националната контролна комисия и на Етичната комисия. Делегатите на Общото събрание единодушно гласуваха за приемането на всички отчетни документи на организацията за 2017 г.

В последвалите изказвания на д-р София Стоименова, ген. директор на БЧК, на Мария Христова – зам.-председател на Европейския координационен младежки съвет, на зам.-генералния директор д-р Надежда Тодоровска, на представители на областните структури в Пловдив, Русе, Пазарджик, Варна, Кърджали бе акцентирано върху приоритетни организационни въпроси и бяха споделени както добри практики, така и предизвикателства и проблеми, свързани с всекидневната червенокръстка дейност.