НОВИНИ

20.06.2016 г.
20 юни – Световен ден на бежанеца

Изявление на Европейския офис на Червения кръст

Реформа на системата на Европейския съюз за предоставяне на убежище: Възможност да възстановим лидерството на ЕС в закрилата на бежанците


Нашият призив за високи стандарти трябва да бъде подкрепен!

Брюксел, 20 юни 2016 г. – На Световния ден на бежанеца, Европейският офис на Червения кръст призовава Европейския съюз и държавите-членки да гарантират, че хората, търсещи убежище и бежанците, както на територията на ЕС, така и по пътя им към него, ще имат сигурен достъп до ефективна защита, съгласно Конвенцията за бежанците от 1951 г. и нейния Протокол от 1967 г. Днес, повече от когато и да било, ние призоваваме ЕС и държавите-членки да положат усилия да останат лидер в закрилата на бежанците, както досега, като потвърдят абсолютното право на убежище и прилагат ефективна система за закрила, с високи стандарти.

През 2015 г. броят на молбите за убежище, подадени в страните-членки на ЕС, достигна рекордно високо ниво: почти 1.3 милиона, в сравнение с 627 000 души през 2014 г. . През 2016 г. над 200 000 мигранти, много от които идващи от страните, класирани в първата десетка в света като родина на бежанци, прекосиха Средиземноморския басейн, опитвайки се да намерят убежище в ЕС . В светлината на тези събития, изключително важно за ЕС и неговите държави-членки, е те да реагират, като поддържат и утвърждават правата на бежанците. Време е Европа да премине от спешни мерки към устойчиви, дългосрочни решения.

За да се справят с краткосрочните и дългосрочни нужди на новопристигналите хора, търсещи убежище и бежанците, от началото на хуманитарната криза и досега националните дружества на Червения кръст в Европа постоянно разширяват обхвата на своите дейности. В Германия и Швеция например, дружествата на Червения кръст увеличиха обема на своите дейности и програми и сега предоставят жизненоважни услуги, като първа помощ и медицинска помощ, раздават храни и напитки, дрехи, одеяла и хигиенни материали, помагат за жилищното настаняване, издирват разделени семейства, предоставят правни съвети и психо-социална подкрепа, както и осигуряват езиково обучение и помощ за интеграцията в обществото. Насърчаването на социалното включване, укрепването на солидарността и поощряването на подкрепа от общностите, в които пристигат мигрантите, е критично важно, както сега, така и в дългосрочен план.

Националните дружества на Червения кръст в ЕС са поели ангажимента да продължат да оказват подкрепа на всички уязвими мигранти, включително на хората, търсещи убежище и на бежанците. При това, за Европейския съюз е важно да се справи с продължаващите хуманитарни предизвикателства, като въведе структурни промени и намери трайни решения, които съответстват на международните и европейските правни стандарти и задължения, както и на задълженията, произтичащи от човешките права. Европейският съюз и неговите страни-членки са задължени да защитават установените принципи на убежището, както и да гарантират, че политиките и процедурите на ЕС намаляват, а не засилват уязвимостите на всички мигранти.

Продължаващата реформа на Общата европейска система за убежище и на Дъблинския регламент трябва да бъдат използвани като възможност за препотвърждаване и укрепване на досегашните постижения, например индивидуализираните процедури за оценка, добре организирани процеси на приемането на бежанци, както и ефективни процедури за обжалване. При никакви обстоятелства не бива тези постижения да се излагат на риск. Призоваваме ЕС да разработи ефективен и хуманен механизъм за солидарност, който зачита естествените основни права на всички лица, търсещи убежище. Разчитаме на ЕС бързо да се насочи към въвеждането на такива решения и да даде своята подкрепа за по-бърз напредък за въвеждане на такива политики и процедури за убежище, които опазват достойнството и правата на хората, търсещи закрила.

Богатият опит на националните дружества на Червения кръст в Европейския съюз в работата по миграцията и убежището показва, че е необходимо да се въведат по-сигурни и легални миграционни пътища, за да бъде намалена уязвимостта на хората, търсещи убежище и на бежанците. „През последните месеци загинаха хиляди хора, опитващи се да достигнат до Европейския съюз. Спешно трябва да се намерят безопасни и легални маршрути за хората, които бягат от конфликт, насилие и преследване. В противен случай, хората ще продължават да умират”, казва Дени Аво, Директор на Европейския офис на Червения кръст.

Призоваваме ЕС да потвърди ангажимента си за защита на бежанците и да реагира на текущата ситуация с мерки, които зачитат правата на бежанците и които позволяват да се реализират способностите и потенциалът на бежанците, които честваме днес, на Световния ден на бежанеца. Относително големият брой пристигащи в ЕС не бива да бъде извинението, с което Съюзът и неговите страни-членки ще отстъпят от сериозните подобрения, въведени досега в законите и политиката за убежището. Животът на хиляди бежанци е в опасност, както и нашата споделена хуманност.