НОВИНИ

05.05.2016 г.
БЧК започва предоставянето на нераздадените хранителни продукти от първи транш
В изпълнение на Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещи се лица, от 9 май 2016 г. понеделник БЧК започва поетапно раздаване на неразпределените на първи транш хранителни продукти на 39 164 допълнително включени в програмата уязвими граждани.
Раздаването ще продължи до 27.05.2016 г. и всички допълнително включени в списъците на Агенцията за социално подпомагане лица ще получат по 14,88 кг хранителни продукти – 5 кг брашно, 3 кг спагети, 3 кг леща, 1,6 кг компот, 1 кг конфитюр, 0,280 кг локум и 1 л. нектар.
В допълнителните списъци на АСП са включени следните категории граждани:
• лица и семейства, които поради нисък доход или липса на доход не са в състояние да посрещнат свои основни жизнени потребности, в т. ч. и лица и семейства в тежка социална ситуация и с ниски доходи, които са получили еднократна помощ по реда на чл. 16 ППЗСП за задоволяване на инцидентно възникнали потребности;
• лица и/или групи от лица, ползващи социални услуги резидентен тип или в общността по реда на ППЗСП;
• лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците.

Раздаването ще се извърши от служители и доброволци на БЧК в обособени за целта 285 пункта, като всеки правоимащ, включен в допълнителните списъци ще получава хранителните продукти срещу подпис и документ за самоличност.
Оперативната програма се управлява от Агенцията за социлно подпомагане и се осъществява със съдействието на местните власти.
Графикът за поетапното раздаване по програмата е публикуван на интернет страниците на БЧК (www.redcross.bg) и на АСП (www.asp.government.bg) и в регионалните офиси на БЧК.
За град София раздаването на продуктите ще стартира на 11.05.2016 г.
За допълнителна информация гражданите могат да се обаждат в областните организации на БЧК