НОВИНИ

11.03.2016 г.
Меморандум на Европейския съвет за бежанци и изгнаници
Писмо на Европейския съвет за бежанци и изгнаници до лидери на държави- членки и правителства на ЕС
Днес, преди срещата на върха на Европейския съвет на 17 и 18 март 2016г., Европейският съвет за бежанци и изгнаници публикува меморандум, озаглавен „Време е да опазим правата на търсещите убежище".
Меморандумът е изпратен до председателя на Европейския съвет Доналд Туск, постоянните представителства и съответните институции на Европейския съюз.

Доналд Туск, Председател на Европейския съвет
Жан-Клод Юнкер, Председател на Европейската комисия
Лидери на държави-членки и правителства на ЕС

Брюксел, 11 март 2016

УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ ТУСК,
УВАЖАЕМИ Г-Н ПРЕДСЕДАТЕЛ ЮНКЕР,

На 17 и 18 март 2016 г. членовете на Европейския съвет ще се срещнат отново, за да обсъдят изпълнението на предприетите мерки за справяне с настоящите бежански и миграционни потоци и последващите действия от срещата на 7 март 2016 г. между ръководителите на държавите –членки или правителства на ЕС и Турция.

Европейският съвет за бежанци и изгнаници (ECRE), паневропейски алианс на 90 неправителствени организации, подпомагащи бежанците и търсещите убежище в 37 държави е изключително разтревожен от прилагането на ограничителни мерки на национално и европейско ниво, базирано на стратегия за ограничаване на потока на търсещите убежище и бежанците в Гърция и в крайна сметка в съседните на ЕС страни. Политиката на ЕС за търсещи убежище и мигрантите е в повратна точка и Европейският съвет за бежанци и изгнаници е загрижен , че настоящата „кризисна“ ситуация се използва като претекст, за да бъдат прокарани редица мерки, които в основата си имат за цел да ограничат правото на убежище, заложено в член 18 от Хартата на ЕС за основните човешки права и принципа за „забрана на връщане“, който е основен за международното бежанско право и закоонодателството за човешките права .
Според последните статистически данни на Върховния комисариат на ООН за бежанците (ВКБООН), 88% от тези, които пресичат Средиземно море идват от десетте основни държави на произход на бежанци като основно са от Сирия (45%), Афганистан (25%) и Ирак (16%). Ето защо има голяма вероятност тези хора да се нуждаят от международна закрила. Освен това трябва да се постави в перспектива нарастващият брой на подадени молби за получаване на убежище в ЕС. Според ВКБООН, конфликтът в Сирия е предизвикал най-големия бежански поток от Втората световна война насам, като по-голяма част от бежанците продължават да бъдат приемани в региони и страни извън Европа.

Европейският съвет за бежанци и изгнаници (ECRE) призовава Европейския съвет да покаже политическо и морално лидерство и да приеме колективен и етичен отговор на бежанските проблеми, пред които е изправена Европа. Не само, че ЕС е в състояние да предложи закрила на нуждаещите се, но има интерес да го направи.

Ето защо, Европейският съвет за бежанци и изгнаници (ECRE) призовава Европейския съвет да:

  • Преразгледа принципите за сътрудничество с Турция, посочени на срещата на 7 март, като отхвърли принципа „едно за едно“(“one-for one” principle“), както и за приемането на Турция като сигурна страна. Презаселването е едно от трите трайни решения за справяне с продължителната бежанска ситуация и конкретен инструмент на международната солидарност. Затова презаселването не трябва да бъде поставено в зависимост от размяна, която включва хора, които рискуват живота си и трябва да се отличава от реадмисията и връщането. Европейският съвет за бежанци и изгнаници (ECRE) силно се противопоставя на всяко решение, което се основава на погрешното предположение, че Турция е сигурна трета страна. Турция не отговаря на законовите критерии, установени в Директивата за процедурата по предоставяне на убежището /Asylum Procedures Directive /като плановете за споразуменията за реадмисия между Турция и 14-те страни на произход на бежанците, както се предвижда в рамките на съвместния план за действие между ЕС- Турция, увеличават риска от верижно връщане.
  • Създаде мащабни програми за презаселване на бежанците, бягащи от Сирия в Турция и други съседни страни, които трябва да бъдат основна част от реакцията на ЕС и международната реакция към конфликта. ЕС трябва да се ангажира с изпълнение на половината от поставената от ВКБООН глобална за презаселване на 10% от тези, които са избягали заради конфликта в Сирия.
  • Поеме ангажименти за използване или развиване на други легални пътища за търсещи закрила и бежанци като например програми за хуманитарен прием, частни спонсорства, хуманитарни визи и гъвкави процедури за събиране на бежански семейства. Срещата на високо равнище на 30 март за Споделяне на глобална отговорност чрез начини за приемане на сирийски бежанци е една възможност за разширяване на критериите за допускане (Global Responsibility Sharing through Pathways for Admission of Syrian Refugees), за да бъдат приети по-голям брой бежанци от Сирия . Global Responsibility Sharing through Pathways for Admission of Syrian Refugees
  • Спешно подпомагане на Гърция в отговор на разгръщащата се хуманитарна ситуация в страната с конкретна солидарност. Трябва да се повишат усилията, за да се увеличи капацитета за адекватен и дългосрочен прием и да се ускори развитието на по-добро координирано планиране при извънредни ситуации. За да има значително влияние, е необходимо да бъдат преразгледани съществуващите ангажименти за спешно преместване, както по отношение на броя на местата и прагът за допустимост, който да се намали, за да бъдат включени и други националности като афганистанци например. Приоритетно трябва да се обърне внимание на най-уязвимите, включително непридружени деца и оцелели от изтезания. Държавите-членки на ЕС трябва също така да се въздържат от възобновяване на трансферите съгласно Регламента Дъблин, тъй като това би довело до преждевременно нарушаване на човешките права и подкопаване на продължаващите усилия за солидарност, насочени към облекчаване на натиска върху Гърция.
  • Потвърди своя ангажимент за спасяването на човешки животи по море, като поддържа адекватно търсене и капацитет за спасяване в Средиземноморието в светлината на продължаващите смъртни случаи и както се изисква предостави на разположение финансови средства. Разгръщането на НАТО в Егейско море повдига сериозни въпроси по отношение на спазването на задълженията по търсене и спасяване и гаранциите, с които да се гарантира, че заловените и спасените не са върнати в Турция в нарушение на „принципа за недопускане на връщане“.
  • Вземане под внимание на структурните недостатъци на Дъблинската система за разпределяне на отговорността за разглеждане на молбите за убежище и подкрепа за цялостно преразглеждане на Дъблинската система, вкл. и нейните основни принципи, като бъде отхвърлен подхода, който ще бъде насочен само към козметични промени. Според вижданията на Европейския съвет за бежанци и изгнаници, системата за разпределяне на отговорността трябва да бъде основана на предпочитания, основани на зачитане на фундаменталните човешки права, базирани на стимули, а не на принуда. Това трябва да бъде съчетано с Маршъл планът за обща европейска система за търсещите убежище, която е насочена към повишаване на капацитета на Европейския офис за подпомагане на убежището - EASO и комисията за мониторинг и транспониране на законодателството на ЕС в сферата на убежището в националните законодателства. Необходимо е да се увеличи финансовата инвестиция в националните системи за убежище, за да се подобрят стандартите в ЕС. Средносрочното преразглеждане на Фонда по убежище, миграция и интеграция (AMIF) показва възможности за получаване на финансова подкрепа за Общата европейска система за убежище чрез значително увеличаване на средствата, насочени към структурно развитие и поддържане на системи за предоставяне на убежище в рамките на Фонда. Необходимо е внимателно да се обмисли създаването независима агенция на ЕС за лицата търсещи убежище, с ясен мандат, който да отговаря за вземането на решения спрямо индивидуалните молби, подадени в рамките на ЕС.


Искрено Ваша,

Катрин Волард
Генерален секретар