НОВИНИ

12.10.2015 г.
Ден на отворените врати
по проект „Приятели на деца и младежи с проблеми oт аутистичния спектър”
В изпълнение на своята хуманитарна мисия Столичната организация на Българския Червен кръст, в партньорство с Фондация „Подкрепа на лица с проблеми в развитието”, реализира проект „Приятели на деца и младежи с проблеми от аутистичния спектър” с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014г.

Oсновна цел на проекта е да формира разбиране и подкрепа от страна на другите хора към състоянието аутизъм. Това можем да постигнем, чрез създаването на алтернативна социална услуга – „приятел” на аутист. Тя ще спомогне за изваждане от изолация на децата и младежите от аутистичния спектър. Чрез проектните дейности се цели разчупване на стереотипа „рехабилитация-училище-вкъщи-самота”.

Форумът се провежда в рамките на Проект “Приятели на деца и младежи с проблеми от аутистичния спектър” и се организира от доброволци на СО на БЧК и партньори.

Инициативата е насочена към ученици от общообразователните училища и студенти от университетите, както и към нови доброволци на БМЧК - София. Чрез информационни щандове ще се разпространи добрата практика, постигната с Проекта “Приятели на деца и младежи с проблеми от аутистичния спектър” и ще привлече още съмишленици за каузата. На събитието ще се разпространяват материали, продукти на Проекта, щандове ще имат и нашите партньори.

В този “Ден на отворените врати” в навечерието на рождения ден на БМЧК – 14 октомври, допълнително доброволци ще дискутират и демонстрират по интерактивен начин дейностите на БМЧК – София: социално помощна, първа долекарска помощ, здравна просвета, проекти и програми, изпълнявани от доброволци на организацията.
Събитието ще се състои на 13.10.2015г. от 10:00 до 14:00 часа в зала „София”, в административната сграда на БЧК, бул. „Джеймс Баучер”76.

Заповядайте!


„Проектът „Приятели на деца и младежи с проблеми от аутистичния спектър” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.“. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от СО наБЧК и ФПЛПР и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.