НОВИНИ

16.04.2010 г.
VІІІ Европейска регионална конференция на Червения кръст и Червения полумесец - втори ден
Вторият ден от Европейската конференция, започна с бурен и ползотворен дебат за изпълнението на Стратегия 2020
Вторият ден от Европейската конференция, започна с бурен и ползотворен дебат за изпълнението на Стратегия 2020 и по какъв начин тя би могла да се адаптира към различните социални и културни реалности в Европа, като акцент в дебата бе необходимостта от начин за адаптиране на стратегията, който да отговаря на нуждите и желанията на отделните национални дружества.
Редица дружества обмениха добри практики и поставиха значими въпроси по отношение на реализирането на стратегията, значителността на предотвратяването на бедствия и здравни кризи, на обществената устойчивост, изграждането на капацитет и възможности за обучение на всички национални дружества, независимо от техния размер и обхват, отчетността и разнообразието.
Като потенциален проблем бе повдигнат въпросът за малкия брой присъстващи младежки делегации на конференцията, които от своя страна споделиха постоянството си в предлагане на конкретни решения на много от предизвикателствата, пред които е изправена мрежата.

Представяне на основните теми на конференцията

  • Икономическата криза
Председателят на Унгарския Червения кръст Георг Хабсбург сравни икономическата криза с природно бедствие и заяви, че националните дружества са отговорили новаторски на нуждите, възникнали в следствие на кризата, но въпреки това все още има какво да се постигне.

  • Застаряващото население в Европа
Темата бе представена от Ан-Софи Парент, директор на AGE-Европейската платформа на възрастните хора (European Older People's Platform), която сподели своите надежди и очаквания за един по-всеобхватен подход към разнообразието и една по-широка и променена визия към подредбата на обществото. Бе обсъдена и необходимостта от подкрепа и развитие на социалните услуги за всички, както и нуждата да се работи за постигането на солидарност между млади и стари, жени и мъже, богати и бедни, здрави и страдащи от заболявания и с увреждания.
Генералният директор на БЧК бе докладчик на работната група по тази тема. Презентация за модела на БЧК за работа с възрастните хора направи д-р Надежда Тодоровска, зам.-генерален директор на БЧК.
Мултикултурно взаимодействие с оглед на нарастващата миграция
В контекста на все по-засилващата се глобализация в света и генерирането на все повече и повече конфликти, професор Августин Джон призова за адаптивно лидерство и разбиране на сложността на социалните и политическите среди, в които Червеният кръст и Червеният полумесец работят.