НОВИНИ

19.01.2010 г.
„Българският Червен полумесец” вече не съществува
На свое заседание по дело No 197/2009 г. Търговищкият окръжен съд прекрати със съдебно решение съществуването на сдружението с нестопанска цел „Български Червен полумесец”
На свое заседание по дело No 197/2009 г. Търговищкият окръжен съд прекрати със съдебно решение съществуването на сдружението с нестопанска цел „Български Червен полумесец” (със седалище - село Славяново, община Попово), регистрирано миналата година по фирмено дело № 11 на Търговищкия окръжен съд.
Сдружението е осъдено да заплати на ищеца (Българския Червен кръст) разходите по делото, както и държавна такса за съдебното производство по това дело.
Според решението на съда ще бъде определен срок за ликвидиране на сдружението „Българския Червен полумесец” и назначен ликвидатор. Решението може да се обжалва пред Варненския апелативен съд в двуседмичен срок.
Сдружението беше регистрирано през 2009 г., преди изборите, в грубо нарушение на българското и международното законодателство. Българският Червен кръст получи сериозна подкрепа от МВнР, Прокуратурата, Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец и Международния комитет на Червения кръст, както и правно тълкуване и анализ на възникналия казус.

В мотивите на съда се казва: Съгласно разпоредбата на чл.7 ал.2 от ЗЮЛНЦ наименованието на сдружението трябва да не въвежда в заблуждение и да не накърнява добрите нрави. С вписаното наименование „Български червен полумесец” ответникът е нарушил сочената законова разпоредба, тъй като наименованието му очевидно въвежда в заблуждение, а именно - че сдружението е част от международното движение на дружествата на Червения кръст и Червения полумесец. България е страна по Женевските конвенции от 1949 г. и Допълнителните протоколи към тях, с които е приела принципите на закрила на символите на Международната федерация. Съгласно чл.53 ал.4 във вр. с ал.1 от Първата Женевска конвенция /за подобряване участта на ранените и болните от въоръжените сили при бойни действия на сушата/ от 12.08.1949г. е забранена употребата от страна на частни лица, дружества, фирми или компании, обществени или частни извън ония, които имат право на това по силата на конвенцията, на емблемата или наименованието „Червен кръст” или „Женевски кръст”, както и на отличителните емблеми и наименования, предвидени в ал.2 на чл.38 – „За страните, които вече употребяват като отличителен знак вместо червения кръст червения полумесец или червен лъв или червено слънце на бяло поле, тези емблеми също така ще се допускат в смисъла на настоящата конвенция”. В Протокол №1 от Допълнителните протоколи към Женевските конвенции- гл.ІІ от Приложение №1-чл.3 са показани образците на кръста, полумесеца или лъва- от които при тяхната съпоставка с емблемата на ответното сдружение се установява идентичност. Няма спор по делото, че ответното сдружение не е от кръга на посочените в цитираната разпоредба на чл.53 ал.1 изключения – а именно лица или организации, имащи право по силата на конвенцията на употребата на емблемата или наименованието „Червен полумесец” /предвид препращащата норма на чл.53 ал.4/. С оглед така изложеното съдът намира, че сдружението не е учредено по законния ред, тъй като приетото от учредителното му събрание наименование, с което и е вписано в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при ТОС- „Български червен полумесец”, е в противоречие със законовата разпоредба на чл.7 ал.2 от ЗЮЛНЦ във вр.с чл.53 ал.4 във вр. с ал.1 и чл.38 ал.2 от Първата Женевска конвенция, поради което и е налице основанието по чл.13 ал.1 б.”а” от ЗЮЛНЦ за неговото прекратяване.