НОВИНИ

15.04.2009 г.
Кръгла маса “Активно стареене”
Областният съвет на БЧК - Пловдив проведе кръгла маса на тема “Активно стареене – социални услуги и защити”
Областният съвет на БЧК - Пловдив проведе кръгла маса на тема “Активно стареене – социални услуги и защити” като част от дейностите, осъществявани по проекта „Повишаване информираността на обществото по проблемите на възрастните хора и лобиране за техните права” към програма „Домашни грижи ” на БЧК.
На проявата присъстваха 50 души - представители на общинска администрация, Обществения съвет, неправителствени организации, доброволци, възрастни хора от Дневния център за стари хора и програма „Домашни грижи”.
На кръглата маса бяха направени презентации на социалните услуги за възрастни хора, които предоставят община Пловдив и БЧК. Проведе се дискусия за удовлетвореността на потребителите. Всички участници взеха отношение по разнообразието на предлаганите социални услуги за възрастните хора в града. Общото мнение бе, че все още капацитетът им не може да обхване големия брой пенсионери в Пловдив. Представител на дирекция „Социална политика” запозна присъстващите с новата национална програма „Осигуряване на възможности за активно стареене, пълноценно участие на пенсионерите в социалния живот и превенция на тяхното социално включване”.
Бяха разисквани и заплахите и измамите на възрастните хора и мерките за предпазване от тях.