НОВИНИ

06.06.2014 г.
ФЛОРЕНЦИЯ - ПРИЗИВ ЗА ДЕЙСТВИЕ
Водени от нашите основни принципи и хуманитарни ценности, които трябва да бъдат утвърждавани, като се изтъква тяхното огромно значение и които трябва да бъдат спазвани стриктно по всяко време и при всички обстоятелства.
Като припомняме, че все повече и повече хора попадат под прага на бедността, пропастта между бедни и богати се увеличава, спестяванията се изчерпват и заплатите намаляват, все повече и повече "работещи бедни" се обръщат за помощ към институциите и организациите за социална закрила, а уязвими групи като мигрантите продължават да бъдат изложени на дискриминация, маргинализация и насилие.

Като знаем, че хуманитарните последици от икономическата криза в Европа и Централна Азия ще имат отражение върху живота на хората десетилетия напред.

С ясното съзнание, че някои от националните дружества на Червения кръст и Червения полумесец вече са въвели драстични промени в своите обичайни дейности, разширили и реорганизирали са програмите си, мобилизирали са нужните ресурси, за да могат да отговорят на променящите се нужди и да достигнат до нови групи уязвими, а други дружества са осъзнали нуждата да се адаптират, но все още не са успели да мобилизират ресурсите, необходими за отговор на променящите се нужди.

Ангажирайки се не само да мислим различно, но и да действаме различно, търсейки дългосрочни решения за и заедно с уязвимите хора, засегнати от кризата.

Ние, националните дружества на Червения кръст и Червения полумесец от Европа и Централна Азия, събрани във Флоренция на 4-6 юни 2014 г., призоваваме правителствата, корпоративния сектор, партньорите и другите организации да участват с нас и да инвестират в иновативни и дългосрочни решения, за да обърнем тенденцията на кризата и да донесем надежда на най-засегнатите хора.

Като организации в помощ на държавните власти и обществото, ние, националните дружества призоваваме своите правителства и парламентаристи да демонстрират лидерство и да си сътрудничат с нас за:
• да се осигурят системи за социална закрила за хората в неравностойно положение,
• да се постигне промяна на мисленето – от нагласа за реагиране при кризисни ситуации към инвестиционен подход с устойчиво финансиране и акцент върху гарантирането на средствата за прехрана на хората,
• да изпълнят ангажиментите си и да осигурят условия за спазването на човешките права на хората в нужда да получават качествена храна на достъпни цени по всяко време и със съхраняване на човешкото им достойнство,
• да популяризират образованието по управление на храните, както и да предприемат действия за намаляване на разхищението на храна в Европа и Централна Азия,
• да насърчават хуманитарното образование, включително чрез официалната учебна програма, която да бъде договорена със съответните министерства,
• да осигурят законодателни мерки, признаващи, насърчаващи и закрилящи доброволците, зачитайки тяхната ценност при посрещането на хуманитарните нужди и техния принос за социалния капитал,
• да осигурят условия за спазването на човешкото право за достъп до информация и по-специално в електронна среда.

По отношение на мигрантите
• да изпълняват Резолюция № 3 от 31-та Международна конференция на Червения кръст и Червения полумесец, която подчертава важността на опазването на достойнството на мигрантите, тяхното социално включване и уважението към различията,
• да осигурят на всеки, особено на хората, бягащи от конфликт и несигурност на всеки етап от тяхното пътуване безпрепятствен достъп до основните човешки права, в частност право на закрила, на здравни грижи, образование и социални услуги,
• да признаят хуманитарния мандат на националните дружества в Европа и Централна Азия в предоставянето на хуманитарна помощ на мигрантите,
• да спрат да обозначават мигрантите като „незаконни”,
• да изтъкват положителния социален, икономически, културен или демографски принос на мигрантите в съответната страна, като съответно признават значителния принос на мигрантите за техните страни на произход, напр. с паричните им преводи до техните близки, които далеч надхвърлят стойността на изразходваната през годината помощ за развитие и сътрудничество,
• да насърчат ефективното сътрудничество между страните на произход, на транзит и на крайна дестинация, с приоритет осигуряването на хуманитарна закрила на мигрантите и борбата с трафика на хора.

Към корпоративния сектор
• да предприе мерки и да подкрепи интеграцията на мигрантите, като осигури условия те да бъдат ценени и уважавани и поставени при равни условия с другите служители като по този начин да се запази стойността на приноса, който мигрантите дават на местната и глобалната икономика и на обществото,
• да се възползва от възможността да направи значим принос за обществото чрез участие в инициативи за управление на храните което ще помогне да се намалят значително хранителните отпадъци и ще допринесе за подкрепа на уязвимите общности,
• да се възползва от споделената ценност от работата с нас по инициативи, които ще помогнат за изграждането на устойчиви и здрави общности, оценявайки, че ние сме уникален по рода си партньор, в глобален и в местен мащаб, който предлага много възможности за принос в хуманитарните дейности,
• да се възползва от възможността за сътрудничество с нас чрез разширяване на употребата на съвременните технологии в подкрепа на хуманитарните дейности,
• да оцени добавената стойност, която доброволчеството дава от една страна на служителите и от друга страна на работодателите, като подкрепя доброволците в техните ангажименти и ги улеснява в постигане на балансиран живот,

Към общностите
• работете с нас, за да осигурим социално включване и да се борим заедно срещу дискриминацията, във всичките й форми,
• насърчавайте добрите практики за правилно хранене и намаляване на разхищението на храна,
• ангажирайте се с дейността на Червения кръст и Червения полумесец, за да изразите своята солидарност и чрез своята доброволческа дейност да бъдете агент на промяната,
• изградете Вашите умения и обогатете своя опит за бъдещо развитие в кариерата чрез доброволчеството

Към националните дружества
• да се стимулират националните дружества от Европа и Централна Азия да работят активно и координирано по апелите за повишаване на техния капацитет и в отговор на нарастващите нужди;
• да се подобряват уменията на доброволците с оглед на техните конкретни качества като се организират сертифицирани обучения, допринасящи за тяхното професионално и личностно развитие;
• да се намалят вътрешните ограничения, като напр. членския внос или задължителния ангажимент за време,
• да се насърчи интегрирания подход с цел подобряване и разширяване на програмите на базата на данни и доказателства,
• да се инвестира в нови технологии, за по-ефективна обвързаност на общностите и разширяване на хуманитарните услуги,
• да се ангажираме с обществеността, включително и с мигрантите като пълноправни партньори и участници в изпълнението на нашата хуманитарна мисия,
• да се действа решително по отношение на застъпничеството за подкрепа и защита на мигрантите и насърчаване на многообразието,
• да се прилагат ориентирани към младежта политики и решения, като приносът на младите участници да бъде ефективно интегриран в механизмите на вземане на решения и да се насърчава младежта за активно участие с помощта на новите технологии,
• да се стремим към постигане на целите, свързани с разнообразието на всички нива на националните дружества и МФЧК/ЧП , с акцент върху националност, възраст и пол,
• да се борим със социалните условия и фактори, които често водят до здравни проблеми,
• насърчаваме Националните дружества напълно да се възползват от предоставените им богатство от знания и добри практики, споделени по време на Европейската конференция във Флоренция.