НОВИНИ

08.04.2014 г.
Подготвени заедно за бедствия, аварии и кризи
Приключи първи модул обучения на доброволци
по проект ПОДГОТВЕНИ ЗАЕДНО ЗА БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КРИЗИ на Българо-швейцарската програма за сътрудничество
В периода 26 март – 6 април 2014 година във Видин, Монтана и Перник се проведоха тридневни обучения за оценяване на капацитета на наличните мрежи за действия при бедствия, аварии и кризи (БАК). Те са първи модул от обучителната програма по проект „Подготвени заедно за БАК”, съгласно Договор № CSP 005 – 126/04.07.2013, финансиран от Фонда за реформи, свързани с гражданското общество на Българо-швейцарската програма за сътрудничество.

В обученията участваха 57 доброволци. Занятията бяха водени от лектори по Оценка на уязвимостите на населението и капацитета на мрежите, преминали подготовка в рамките на същия проект. Предвижда се доброволците да бъдат обучени в общо осем модула по проекта с цел да се подготвят за работа при бедствени ситуации.


Реализирането на проекта „Подготвени заедно за бедствия, аварии и кризи“ цели да подготви уязвими групи от българското общество за реакция при бедствия, аварии и кризи. Периодът на изпълнение е 24 месеца с териториален обхват областите Видин, Монтана и Перник.

Дейностите по проекта започнаха с прилагането на иновативна за България методика. Това е методиката за оценка на уязвимостите на населението и оценка на капацитета на мрежите. Методиката се прилага от редица международни организации, включително и от Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец.

Оценката на критичните рискове се изпълнява въз основа на проведени анкети с различни хора. Новото в проекта е, че се оценяват нуждите на населението и въз основа на тях се осъществява подготовката на екипите, които ще реагират при бедствия, аварии и кризи. Уязвимите групи, изследвани в проекта са от населението на конкретните области. В този проект целеви групи са хората с увреждания, възрастни хора, които живеят сами или в отдалечени места и на деца от специализирани заведения за социални грижи.

Методиката, която се прилага, от една страна оценява уязвимостите, а от друга оценка на капацитета на мрежата. Оценката на капацитета на съществуващите мрежи ще бъде условие да се повиши тяхната ефективна работа, като в същото време се избегне дублиране на функции на отделните елементи от мрежата за действия при бедствия.