НОВИНИ

23.10.2013 г.
Работен семинар
По покана на Министерство на здравеопазването в Центъра по заразни и паразитни болести се проведе работен семинар за работа с мигранти, бежанци и лица търсещи убежище с под-получатели по Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”.
Като обучители на семинара бяха поканени експерти от БЧК - Мариана Стоянова, Директор на Бежанско-мигрантската служба на БЧК, Владимир Панов, гл. специалист в БМС и д-р Живка Димитрова, началник отдел „Здравна политика и първа помощ”. В семинара взеха участие представители на Дирекция „Международни проекти и специализирани донорски програми”, Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” и Програма „Подобряване на контрола на туберкулозата в България” към Министерството на здравеопазването, РЗИ-Хасково и РЗИ-София, както и представители на Фондация „Инициатива за здраве”, „Здраве без граници” и „Здраве и социално развитие”.

В рамките на обучителната програма Мариана Стоянова и Владимир Панов представиха основните понятия и основните групи мигранти, съобразно правния им статут в страната, местата за настаняване на бежанци, пътя на бежанеца, профила и културните характеристики на основните групи бежанци и търсещи убежище, както и актуалната бежанска ситуация в страната към момента и хуманитарните усилия на Български Червен кръст. Д-р Живка Димитрова представи основни аспекти на здравния статус на бежанците и търсещи убежище в страната, както и характерни заболявания за различни бежански групи, обусловени от техния произход и начин на живот. Беше обсъдена необходимостта от информиране на личните лекари, работещи с пациенти от целевата група, за характерната симптоматика на тези заболявания. Беше обсъден и въпросът за рисковете от епидемии, свързани с пренаселеността на бежанските центрове и настъпващия зимен сезон, както и необходимостта от повишаване на здравната култура на настанените в тях търсещи убежище. Беше препоръчано и извършването на редовни посещения на центровете за временно настаняване от страна на РЗИ, с цел подобряване на санитарно-хигиенните условия в тях. Всички участници се обединиха около решението за бъдещо сътрудничество в подкрепа най-уязвимите групи бежанци и търсещи убежище.