НОВИНИ

13.10.2012 г.
Годишна среща по въпросите на първата помощ
Референтният център за обучение по първа помощ към МФЧК/ЧП проведе своето годишно регулярно мероприятие за представяне на опита на националните дружества и на нови добри практики в обучението по първа помощ, за набелязване на основни насоки в развитието на обучението през следващия годишен период.
На срещата на Европейската образователна мрежа по първа помощ както всяка година се дебатираха и въпроси, свързани с формите и съдържанието на обучителните програми и с Европейския сертификат по първа помощ.
По време на презентациите на различните национални дружества бяха представени нови проекти и различни предизвикателства пред обучението, проучвания, свързани с разпространеността на знанията по първа помощ. Присъстващите се запознаха и с различни новости в обучението, с разработването на програми за обучение чрез мобилни приложения, с обучение чрез интерактивни игри и др. Д-р Пенчо Пенчев, експерт в дирекция „Социално-здравна политика” при Секретариата на НС на БЧК, представи опита на нашето дружество за обучение на пътни полицаи, който беше приет много добре и с голям интерес от останалите участници в срещата.