НОВИНИ

12.05.2012 г.
Завърши работата си 64-ото общо събрание на Българския Червен кръст

Вчера се проведе първото заседание на редовната сесия на 64-ото Общо събрание на Българския Червен кръст – най-висшия форум на организацията.
На откриването на сесията присъстваха представители на държавни структури и неправителствени организации. Десетки поздравителни писма до участниците в Общото събрание пристигнаха от партньори на БЧК»
Пред делегатите бе прочетено специалното поздравително писмо на Анита Ундерлинд – ръководител на Зона Европа на Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец.
В своето обръщение към членовете на Общото събрание от името на българското правителство вицепремиерът и министър на вътрешните работи г-н Цветан Цветанов сподели: «Със своите хиляди членове и доброволци БЧК е безспорен фактор в развитието на гражданското общество у нас. Само през последната година благодарение на отговорността и самоотвержената ви работа стотици хиляди българи получиха основни храни от интервенционни запаси на Европейския съюз, на хиляди хора бе спасен животът и съхранено здравето при опасни ситуации в планината и водните площи, деца и възрастни оцеляха, защото получиха здравни грижи вкъщи или храна в безплатните трапезарии и хранителните банки на Червения кръст. Вашите доброволци достигнаха и до десетки семейства, пострадали при наводнения и пожари. Със своите програми, проекти, кампании, с всекидневната си работа сред различни обществени групи, БЧК всекидневно дава съществен принос в утвърждаването на авторитета най-голямата хуманитарна организация в глобален мащаб – Международното движение на Червения кръст и Червения полумесец. ..»
От името на Националния съвет председателят на организацията г-н Христо Григоров направи пред делегатите подробен анализ за дейността на БЧК през 2011 година. Бе отчетена една успешна година, през която Българският Червен кръст затвърди ролята си на значим фактор, който поставя на вниманието на обществото важни социални проблеми и въпроси, свързани с хуманитарните ценности, подпомага уязвимите и работи за застъпничество правата на гражданите и превенция на негативните фактори. Към най-уязвимите хора в нашата страна бяха насочени над 70 проекта и предоставени помощи и услуги на близо 1 милион души. БЧК постигна значителна организационна, финансова и функционална стабилност. Използвани бяха съвременни подходи и форми на работа при повишена прозрачност и отчетност; подобрени бяха ефективността, контролът и управлението на риска. Повишен бе капацитет на БЧК и бе изградена широка партньорска мрежа за изпълнение на приоритетните задачи на организацията. Отбелязан беше и значителният принос на Българския Червен кръст в развитието на доброволчеството, в превенцията на социално значимите болести сред населението и най-вече сред младите хора, в подготовката за реакция в случай на масови бедствия, аварии и катастрофи и за осъществяване на спасителни действия в планините и водните басейни, в интегрирането на бежанците и мигрантите в нашата страна, в разпространението на принципите и нормите на международното хуманитарно право. Откроена бе ролята и значението на Българския младежки Червен кръст във всички приоритетни направления на работа на БЧК. Подчертани бяха общественото доверие и подкрепа за БЧК, неговият авторитет в страната и чужбина, разширените международни връзки.

Делегатите единодушно приеха годишния отчет на БЧК за 2011 година, отчетите на Националната контролна комисия и на Етичната комисия за 2011 г., както и отчета за бюджета на БЧК за 2011 г.

Днес, на второто заседание на сесията, членовете на Общото събрание приеха плана и бюджета на организацията за 2012 г., разгледаха предложения за изменение и допълнение на Устава на БЧК и взеха решения и по различни организационни въпроси.