НОВИНИ

05.04.2012 г.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТРОИТЕЛНИТЕ ФИРМИ, КАНДИДАТСТВАЛИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ КЪЩИ В СЕЛО БИСЕР
Днес, на първото си заседание, Общественият съвет за управление на финансовите средства по кампанията за подпомагане на пострадалите от наводненията в Хасковска област избра за свой председател д-р Валентин Пеев (зам.-председател на БЧК) и за зам.-председател Жана Райкова (финансов контрольор в Областна администрация Хасково).
Членовете на Съвета приеха и Правилник за работата си.
На първото си заседание Общественият съвет взе решение да не отваря получените оферти до предоставянето от кандидатствалите фирми в срок от 10 работни дни на следните допълнителни документи:
  • Удостоверение за вписване в „Централния професионален регистър на строителя” за първа група, втора категория;
  • Удостоверение за липса на задължения към НАП;
  • Копие от „Отчет за приходи и разходи” придружено с декларация от която да е видно, че кандидатът има реализиран оборот от строителна дейност за последните три години не по-малко от 1,5 милиона лева.
Днешните решения, около които се обединиха всички членове на Обществения съвет, бяха взети с оглед най-ефективното изразходване на набраните средства по дарителската кампания с цел задоволяване нуждите на пострадалите чрез осигуряване на изпълнители, които могат да гарантират успешно, качествено и в срок изграждане на новите къщи.