НОВИНИ

16.12.2011 г.
Нов проект в помощ на уязвими групи
Целта на проекта на БЧК „Бизнес инкубатор за уязвими групи” е подобряване на социалния статус на уязвими групи хора, като им се даде възможност да развият стратегии за водене на независим живот, които да спомогнат за самостоятелно включване в пазара на труда.
Проектът е нова инициатива на Българския Червен кръст и включва сътрудничество между частни и публични институции. В него активно участват студенти от СУ "Св. Климент Охридски", които преминават допълнителна подготовка, в т.ч. участие в работни срещи и семинари, с цел повишаване степента на тяхната квалификация за професионално ориентиране на различни уязвими групи със специфични потребности: мигранти, роми, самотни майки и хора в неравностойно социално положение.
Проектът се реализира в партньорство c Академичния състав на СУ „Св. Климент Охридски”; консултантска фирма “Бейкър Тили Клитоу”; Микрофонд АД; ТИП Център за трансфер на иновативни практики, и със съвместното участие на дирекциите към Секретариата към НС на БЧК: Международно сътрудничество, Бежанско-мигрантска служба, Социални дейности и на Столичния съвет на БЧК.
Проектът улеснява диалога и повишава информираността по отношение на уязвимите и маргинализирани общности сред широката общественост, чрез използването на интегриращ проектен подход с включването на студенти-доброволци и частни партньори.
Към момента 35 студенти от Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, са преминали серия от семинари, водени от опитни лектори, представляващи партньорите по проекта Бейкър Тили Клиту, Микрофонд АД, СУ „Св. Климент Охридски”, Центъра за трансфер на иновативни практики и Българския Червен кръст.
Практическата дейност по проекта, включваща редовни консултации на бенефициентите започна на 15 декември 2011 г. Приветствено слово по повод стартирането на проекта произнесе д-р Славита Джамбазова, заместник-генерален директор на БЧК.