НОВИНИ

11.11.2011 г.
ОДИТЕН ДОКЛАД №0400001011 НА СМЕТНАТА ПАЛАТА
за извършения одит на управлението и усвояването на предоставената субсидия по Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г. на Български Червен кръст - Национален съвет, за периода от 01.01.2010 г. до 31.12.2010 г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В резултат на извършения одит на управлението и усвояването на предоставената субсидия по Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г. на Български Червен кръст - Национален съвет, за периода от 01.01.2010 г. до 31.12.2010 г., могат да се направят следните изводи и оценки:
  • В Български Червен кръст е създадена необходимата организация, осигуряваща законосъобразното изразходване на субсидията, в съответствие с целите на БЧК.
  • Разработените и утвърдени вътрешни правила за провеждане на процедури за определяне на изпълнители на поръчки, осигуряват гаранции за публичност и прозрачност, както и целесъобразно и икономично изразходване на предоставените капиталови трансфери.
  • Функционирането на счетоводната система при отчитането на предоставените средства от държавния бюджет е в съответствие с нормативните изисквания.