„Помощ за интеграция“


Стартира нов проект за помощ за интеграция финансиран от Фонд Убежище, Миграция и Интеграция на ЕС

Проектът „Помощ за интеграция“ цели реализиране на дейности за предоставяне на административни и правни консултации, предоставяне на медицинска, психологическа и социална помощ на граждани на трети страни, и по конкретно лица, търсещи международна закрила (ЛТМЗ) и лица, получили международна закрила (ЛПМЗ), включително мерки за подобряване на идентифицирането на уязвими лица, както и мерки, насочени към техните нужди, улесняване на комуникацията с институциите.

Проектът стартира през месец октомври 2017 и ще бъде с продължителност от 36 месеца.

Подробности за проекта може да прочетете в прикачения файл.

Пълен запис от откриващата пресконференция проведена в Пресклуб БТА може да видите тук >>ФОНД „УБЕЖИЩЕ, МИГРАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ“

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд „Убежище, миграция и интеграция“, съфинансиран от Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение Български Червен кръст и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Отговорния орган.

СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

За Предоставяне на Правни консултации в рамките на област Хасково на ГТС, законно пребиваващи на територията на Република България, по проект BG65MNP001-2.004-0003-C01 „Помощ за интеграция“ по договор Рег.№ 812108-75/11.10.2017 г., финансиран със средства от Националната програма на България за подпомагане от Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ за периода 2014-2020, съфинансиран от ЕС.

Документацията за участие в процедурата е достъпна на:

Единния информационен портал за фондовете от Европейския съюз /Интернет страницата на ИСУН 2020
Интернет страницата на Отговорния орган
Интернет страницата на Сдружение Български Червен кръст

Офертите на заинтересованите лица се подават до 16:00 часа на 28.01.2021 г. година чрез интернeт страницата на ИСУН 2020
Разглеждането на офертите ще се извърши от 11:00 ч. на 29.01.2021 г. в сградата на Сдружение Български Червен кръст, на адрес: бул. „Джеймс Баучер“ 76, 1407 София

За контакти: г-жа Елена Александрова, тел. 02/492 3024, e-mail: e.alexandrova@redcross.bg

Необходимите документи, свързани с кандидатстването по процедурата, можете да изтеглите тукПокани с изтекъл срок