Проект „Партньорство за преодоляване на бедствията за безопасен регион“

БЧК участва в консорциум за изпълнение на проект по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България с проект ROBG-427 „Партньорство за преодоляване на бедствията за безопасен регион“ (“Partnerships for Overcoming the Disasters for a safe region”, абревиатура: POD).

Проектът е финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество “ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014 – 2020 г”. Повече информация за програмата може да намерите тук https://interregrobg.eu/en/programme/programme-general-data.html

В проекта участват като водеща организация: Областна управа Гюргево и партньори  Румънски Червен кръст-клон Гюргево, Български Червен кръст, Русенски университет „Ангел Кънчев“ и „Бизнес и иновационен клъстер Русе” (БИКР).

Дейностите по проекта предвиждат оборудване на оперативен център към областна управа Гюргево, проучвания и анализи, кръгли маси и семинари на институции, обучение на обучаващи относно повишаване на информираността и подготовка на населението за наводнения,  провеждане на информационни дни за ученици / студенти относно реакция и превенция при пожари и наводнения, подготовка на населението за реакция при наводнения, обучение на професионалисти в областта на реакцията при пожари и наводнения, анализ и опис на зоните с риск от горски пожари, оборудване на лаборатория на университета в Русе за прехвърлянето на рисковите зони върху GIS карти, разработване на обща стратегия за превенция и интервенции при горски пожари в двата района, разработване на методики и други.

Проекта се изпълнява на територията на област Русе, България и област Гюргево, Румъния. С решение на НС на БЧК управлението на дейностите, изпълнявани от БЧК, е възложено на Секретариата на Областния съвет на БЧК.


 

ПУБЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ:

№ ROBG 427, „Партньорство за преодоляване на бедствията за безопасен регион“ финансиран по програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А Румъния – България 2014 – 2020

Бенефициент: Сдружение „Български Червен кръст“

Описание на доставката, за което се заявява интерес:

Закупуване на IT оборудване и софтуер

  1. Таблет – 3 бр.
  2. Многофункционално устройство – 1 бр.
  3. Преносими компютри (включително операционна система с лиценз неограничен във времето) – 2 бр.
  4. Флашпамет USB – 20 бр.
  5. Софтуерни пакети за създаване на документи (офис пакет) с лиценз неограничен във времето – лиценз – 2 бр.
  6. Антивирусни софтуерни пакети с лиценз неограничен във времето– 2 бр.
  7. Флипчарт – 1 бр.
  8. Прожекционни екрани – 2 бр.

Прогнозна стойност:  21270  лв /10875 евро/ без ДДС

Необходимите документи, срокове и начин на подаване, моля вижте тук>>>