Индивидуални пакети хранителни продукти


В изпълнение на Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕПНЛ) - План 2016, на 12 март 2018 г. Българският Червен кръст започна поетапно раздаване на индивидуални пакети с хранителни продукти на 331 485 нуждаещи се български граждани

Графикът за раздаване в цялата страна е публикуван на интернет страниците на www.redcross.bg, на www.asp.government.bg и в регионалните сайтове на областните организации на БЧК.

Раздаването ще продължи до 4 май и всички правоимащи, включени в списъците на АСП, ще получат по 16,320 кг от 7 вида хранителни продукти: леща – 7 кг; рибни консерви – 1,120 кг; грах – 3,200 кг; лютеница – 2 кг; доматено пюре – 0,800 кг; бисквити – 1,200 кг и мед – 1 кг .

В списъците на Агенцията за социално подпомагане са включени следните категории граждани:
  • Лица и семейства, подпомагани с целеви помощи за отопление през отоплителен сезон 2015/2016 г.;
  • Майки (осиновителки), които са получавали месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по реда на чл. 8, ал. 1 от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД) към м. октомври 2016 г.;
  • Лица и семейства, получили еднократна целева помощ за ученици, записани в първи клас по чл. 10а от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД) за учебната 2016/2017г.;
  • Лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на детето при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето (ППЗЗД) към м.октомври 2016 г.;
  • Лица и семейства, инцидентно пострадали при бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, подпомогнати с еднократна помощ по реда на чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП), въз основа на установеното индивидуално ниво на материално лишение към м.октомври 2016 г.
  • Лица с установени 90 % трайни увреждания с чужда помощ, получили интеграционни добавки по реда на Закона за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ), които имат личен доход до 314 лв. към м. февруари 2017 г.
  • Лица получили месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане, по реда на чл.8д от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД), към месец февруари 2017 г.

Раздаването ще се извършва от служители и доброволци на БЧК в 310 пункта в цялата страна, като всеки правоимащ ще получава хранителните продукти срещу подпис и документ за самоличност.

Оперативната програма се управлява от Агенцията за социално подпомагане и се осъществява със съдействието на местните власти.

Допълнителна информация гражданите могат да получат в областните/ Столичната организации на БЧК
Във връзка с реализирането на Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане, след одобрени заявления за финансиране, Българският Червен кръст бе определен за изпълнител на компонента „Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти“ по План 2015 г. и План 2016 г.

Програмата се финансира от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕПНЛ), а Управляващ орган за България е Агенцията за социално подпомагане. При осъществяването й участват местните власти и Българската агенция за безопасност на храните.

Ежегодно, списъците с около 300 000 правоимащи лица се изготвят от Агенцията за социално подпомагане, а предоставянето на индивидуални пакети с основни хранителни продукти (брашно, ориз, леща, спагети, месни консерви, рибни консерви, гювеч, компот, конфитюр, пчелен мед и др.) се извършва от служители и доброволци на Българския Червен кръст, в над 300 раздавателни пункта в цялата страна.

Тази мащабна хуманитарна програма е много необходима за уязвимите хора живещи в крайна бедност, като броят им постоянно нараства, съобразно разширяващия се кръг на групите подлежащи на подпомагане. Обхватът и естеството на програмата периодично пораждат трудности от различен характер и изискват големи усилия за разрешаване на възникнали проблеми, но БЧК успява да мобилизира щатните си служители и около 4 000 доброволци, които работят всеотдайно, за да може помощта своевременно да достигне до нуждаещите се лица.