Проект „Иновативни модели за грижи в общността“

Проект „Иновативни модели за грижи в общността за хора с хронични заболявания и трайни увреждания“

Повече за проекта можете да видите тук>>

Проектът се осъществява в рамките на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи“ с подкрепата на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021.

Продължителност – 4 години (2019-2023)

Партньори: Министерство на труда и социалната политика, Министерство на здравеопазването, Норвежка асоциация на местните и регионални власти (KS)

Общ бюджет: EUR 3 333 333

Собствен принос: 10 %, разпределени поравно между българските партньори в проекта

Целта на проекта е създаване на иновативен модел за дистанционен мониторинг на хронични заболявания – телеасистенция/телекеър, на базата на съвременните информационни и комуникационни технологии /ИКТ/ в областите Враца, Видин и Монтана. Това ще подобри достъпа на уязвими и самотни хора с хронични заболявания и трайни увреждания до професионални здравно-социални грижи, включително и на живеещите в отдалечени и малки населени райони. Новата услуга ще надгради дейностите на Центровете "Домашни грижи", функциниращи в област Враца, като в рамките на проекта ще бъдат създадени 3 нови центъра в общините Видин, Белоградчик и Монтана.

Пилотирането на услугата телеасистенция/телекеър в България има за цел да достигне до най-уязвимите членове на нашето общество и по този начин, приспособена към техните нужди, да им позволи да се чувстват сигурни и да останат да живеят в собствените си домове възможно най-дълго. Системата ще осигури непрекъснато, автоматично и дистанционно наблюдение на спешни ситуации в реално време и промени в начина на живот с цел управление на рисковете, произтичащи от самостоятелния начин на живот на възрастните хора и други фактори като влошено здравословно състояние, липса на адекватни медицински грижи и социални услуги в някои населени места и др. По този начин ще бъде извършена превенция на постъпването в социални институции и/или чести хоспитализации на потребителите по социални причини.

Изграждането на системата за телеасистенция/телекеър ще бъде направено съвместно с партньорите в проекта и ползвайки опита на Норвегия в тази сфера. Основните дейности в това направление включват изграждане на кол-център в гр. Враца, поетапно апробиране на услугата в областите Враца, Видин и Монтана, както и разработване на проект за промени в нормативните актове с цел разширяване и трайно предоставяне на този тип услуги и след края на проекта.

Потребители на проекта ще бъдат хора на възраст 50+ с хронични заболявания и увреждания, включително роми и представители на други етнически общности в областите Враца, Видин и Монтана. Проектът има за цел също да разработи ефективни модели за социално включване и интеграция на хора с ниско образование, на дългосрочно безработни лица, вкл. представители на ромската общност чрез предоставяне на професионално обучение и създаване на възможности за заетост в областта на здравно-социалните услуги.

В рамките на проекта ще бъдат създадени и екипи от доброволци, които да подкрепят дейностите на центровете за домашни грижи и услугите за телеасистенция/телекеър, което включва разработване на подходящи програми за обучение и система за комуникация и координация.