Проект "Да опознаем другия"


Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд „Убежище, миграция и интеграция“, съфинансиран от Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение Български Червен кръст и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Отговорния орган.

Отговорен орган: МВР

Бенефициент по проекта: Български Червен кръст в партньорство с Държавна агенция за закрила на детето

Целева група на проекта: Граждани на трети страни, които пребивават законно в Република България, включително лица, търсещи и получили международна закрила, както и приемащото общество

Период на изпълнение: 3 януари 2018 г. – 31 декември 2020 г.

Основни дейности по проекта:
  • Провеждане на национално представително проучване на обществените нагласи спрямо граждани на трети страни и лица, търсещи и получили международна закрила (ЛТМЗ/ЛПМЗ)
  • Създаване на консултативен медиен съвет
  • Разработване на комуникационна стратегия по въпросите, свързани с убежището и миграцията и оперативен план за нейното прилагане
  • Провеждане на две национални информационни кампании и на три регионални кампании – по една в София, Сливен и Хасково, за повишаване на осведомеността в приемащото общество относно лицата, търсещи и получили международна закрила и за насърчаване на между културната толерантност

ФОНД „УБЕЖИЩЕ, МИГРАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ“

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд „Убежище, миграция и интеграция“, съфинансиран от Европейския съюз. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение Български Червен кръст и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Отговорния орган.

СДРУЖЕНИЕ БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

За предоставяне на услуги с предмет: „Разработване на комуникационна стратегия за създаване на положителни нагласи в българското общество към граждани на трети страни и лица, търсещи и получили международна закрила и оперативен план за нейното прилагане" по проект „Да опознаем другия”, финансиран от МВР по линия на Фонд „Убежище, миграция и интеграция” съгласно договор за предоставяне безвъзмездна финансова помощ № 812108-105/20.12.2017 г. по Национална програма на България за подпомагане от ФУМИ за периода 2014-2020, дейност BG65AMNP001-2.004 ”Интеграция и законна миграция- предоставяне на подкрепа и обучение на гражданина трети страни, информационни кампаниив страните на произход преди заминаване и в приемащото общество”            

Документацията за участие в процедурата е достъпна на:

· Интернет страницата на ИСУН 2020  https://eumis2020.government.bg/

· Единния информационне портал за фондовете от Европейския съюз на интернет страницата на Отговорния орган –МВР https://www.mvr.bg/dmp/дейности/фондове/фонд-убежище-миграция-и-интеграция-2014-2020/обществени-поръчки-и-процедури-за-избор-на-изпълнител/

· Интернет страницата на бенефициента – сдружение „Български Червен кръст" www.redcross.bg

Кандидатите могат да подадат оферта до 18.00 часа на 22.07.2019 г. чрез интернет страницата на ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg/

Подадените в указания срок оферти ще се разглеждат на 29.07.2019 г. от 10.30 часа в сградата на БЧК в гр. София 1407, бул. „Джеймс Баучер” №76.

За контакти: г-жа Мариана Стоянова, тел. 02/816 4709, електронен адрес: m.stoyanova@redcross.bg

Необходимите документи свързани с кандидатстване по процедурата може да изтеглите от тук

Покани с изтекъл срок-Юни2019

Покани с изтекъл срок-Март2019