Организационни дейности
Във връзка с въведената системата за оценка, към дирекция "Организационно развитие" бе създадена съответната подструктура за "Наблюдение, оценка и стратегическо планиране", която да носи отговорността за провеждането на необходимите инспекции на ОС на БЧК.
Участническият подход е фундаментален институционален подход в работата на БЧК, който предопределя успешното въздействие на организацията върху социалните и житейски области, определени от нейните мисия и визия.
Проектът, наречен “Създаване и реализиране на политика подоброволчество в БЧК” бе финансово подкрепен от Испанския ЧК и неговата реализация започна през м.юли 2003 г.