Национален съвет

Български Червен кръст
Национален съвет
бул. "Джеймс Баучер" 76
1407 София
България

тел. 02/843 10 47 - курсове по първа помощ за София-град, ако сте от друго населено място последвайте линка
тел. 02/81 64 700 - охрана и информация
тел. 02/963 20 00; 02/81 64 777 - дежурен в централния денонощен пост на ПСС


Име, Фамилия

Дирекция/Длъжност

Телефон

E-mail

акад. Христо Григоров, д-р х.к.

Председател

02 81 64 701

president@redcross.bg

Димитрина Попова

Началник на кабинета на председателя

02 81 64 701
02 865 74 91 - факс

d.popova@redcross.bg
president@redcross.bg

 

д-р София Стоименова

генерален директор

02 81 64 703

secretariat@redcross.bg
s.stoimenova@redcross.bg 

Елена Петрова

Началник на кабинета на генералния директор  

02 81 64 703

e.petrova@redcross.bg
secretariat@redcross.bg 

 

Гинка Луджева

директор "Връзки с обществеността и фондонабиране"

02 81 64 772

pressoffice@redcross.bg
g.loudjeva@redcross.bg

Екатерина Борисова-Йовова

"Фондонабиране и маркетинг"

02 49 23 059

e.borissova@redcross.bg

Димитър Димитров

директор на дирекция "Правна"

02 81 64 707

d.dimitrov@redcross.bg

Преслава Лилова

директор "Международно сътрудничество и програми" 

02 81 64 770  

p.lilova@redcross.bg

Донка Чешмеджиева

звено "Вътрешен финансов контрол" 

02 49 23 034  

d.cheshmedjieva@redcross.bg 

Милко Матеев

звено "Вътрешен финансов контрол" 

02 49 23 035  

m.mateev@redcross.bg  

Веселин Стойчев

звено "Вътрешен одит" 

02 49 23 033

v.stoichev@redcross.bg

Илиана Данчева

звено "Човешки ресурси"

02 49 23 053  

i.dancheva@redcross.bg  

Специализирани служби

Емил Нешев

дирекция "Планинска спасителна служба"

02 81 64 776

e.neshev@redcross.bg
pss@redcross.bg

Планинска спасителна служба - централен денонощен пост

02 963 20 00
02 81 64 777 

pss@redcross.bg

Антон Налбантов

дирекция "Водноспасителна служба" 

02 81 64 779  

a.nalbantov@redcross.bg
water.rescue@redcross.bg  

Ясен Сливенски

дирекция "Мениджмънт на бедствията" 

02 81 64 773
02 81 64 844 - факс 

j.slivensky@redcross.bg  

Направление "Социално-оперативни дейности" 

д-р Надежда Тодоровска
зам.-генерален директор 

рък. направление и директор "Социално-здравна политика"

02 81 64 708

n.todorovska@redcross.bg

д-р Живка Димитрова

началник отдел "Здравна политика и първа помощ"  

02 49 23 089

j.dimitrova@redcross.bg

Евелина Милушева

началник отдел "Социални дейности"  

02 49 23 082

е.milusheva@redcross.bg

Мариана Стоянова

ръководител "Бежанско-мигрантска служба"

02 81 64 709

m.stoyanova@redcross.bg

Маргарита Котева, дм

ръководител сектор "Домашни грижи"

02 49 23 088

m.zayova@redcross.bg

Направление "Организационно развитие"

д-р Славита Джамбазова
зам.-генерален директор 

рък. направление и директор на "Организационно развитие и стратегическо планиране"  

02 81 64 706  

sl.dzambaz@redcross.bg  

Димитър Зафиров

началник отдел "Доброволческа служба"  

02 49 23 072  

d.zafirov@redcross.bg  

Деница Баръмова

Директор "Български младежки Червен кръст" 

02 81 64 771  

youth@redcross.bg
d.baramova@redcross.bg  

Направление "Финанси и стопанска дейност"

Василка Каменова
зам.-генерален директор

рък. направление и директор „Финансово-административна и стопанска дейност”

02 81 64 778  

v.kamenova@redcross.bg  

Красимира Николчева

главен счетоводител

02 81 64 775  

k.nikolcheva@redcross.bg  

д-р инж. Ирена Михайлова

началник отдел „Усвояване на капиталови разходи и бизнес инвестиции”

02 49 23 025

i.michailova@redcross.bg

Николай Величков

началник отдел „Логистика и поддръжка на имотите”  

02 49 23 071

n.velichkov@redcross.bg

Складова база на БЧК - Лозен

Емилия Грозданова

управител на складова база  

02 992 67 44

lozen.warehouse@redcross.bg  

Национален учебно-логистичен център на БЧК - Долни Лозен

Атанас Стефанов

директор на НУЛЦ

02 992 68 14

redcross_nuc@abv.bg

Национален учебен център на БЧК - Созопол

Койчо Коев

директор на НУЦ  

0550 2 25 12  

redcross_sozopol@abv.bg