Национален съвет

Български Червен кръст
Национален съвет
бул. "Джеймс Баучер" 76
1407 София
България

тел. 02/81 64 700 - охрана и информация
тел. 02/963 20 00; 02/81 64 777 - дежурен в централния денонощен пост на ПСС


 

Име, Фамилия

 

Дирекция/Длъжност

 

Телефон
02

 

E-mail

 

акад. Христо Григоров, д-р х.к.

Председател

81 64 701

president@redcross.bg

 

Димитрина Попова

Началник на кабинета на председателя

81 64 701
ф: 865 74 91

d.popova@redcross.bg
president@redcross.bg

 

 

д-р София Стоименова

и. д. генерален директор

81 64 703

secretariat@redcross.bg

 

Елена Петрова

Началник на кабинета на генералния директор

 

81 64 703

e.petrova@redcross.bg
secretariat@redcross.bg

 

д-р София Стоименова

Главен секретар

81 64 705

s.stoimenova@redcross.bg

 

 

Гинка Луджева

директор,
"Връзки с обществеността, и фондонабиране"

81 64 772

pressoffice@redcross.bg
g.loudjeva@redcross.bg

Екатерина Борисова-Йовова

"Фондонабиране и маркетинг"

49 23 059

e.borissova@redcross.bg

 

Маргарита Павлова

директор
Дирекция "Правна"

81 64 707

m.pavlova@redcross.bg

 

Преслава Лилова

директор
"Международно сътрудничество и програми"

81 64 770

p.lilova@redcross.bg

 

Донка Чешмеджиева

звено
"Вътрешен финансов контрол"

49 23 034

d.cheshmedjieva@redcross.bg

 

Милко Матеев

звено
"Вътрешен финансов контрол"

49 23 035

m.mateev@redcross.bg

 

Веселин Стойчев

звено
"Вътрешен одит"

49 23 033

v.stoichev@redcross.bg

 

Светлана Минева

звено
"Човешки ресурси"

49 23 053

s.mineva@redcross.bg

 

 Специализирани служби

 

Емил Нешев

дирекция
"Планинска спасителна служба"

81 64 776

e.neshev@redcross.bg
pss@redcross.bg

Планинска спасителна служба - централен денонощен пост

963 20 00
81 64 777

pss@redcross.bg

 

Антон Налбантов

дирекция
"Водноспасителна служба"

81 64 779

a.nalbantov@redcross.bg
water.rescue@redcross.bg

 

Ясен Сливенски

дирекция
"Мениджмънт на бедствията"

81 64 773
ф: 81 64 844

j.slivensky@redcross.bg

 

Направление "Социално-оперативни дейности"

д-р Надежда Тодоровска зам.-генерален директор

рък. направление и директор "Социално-здравна политика"

81 64 708

n.todorovska@redcross.bg

 

д-р Живка Димитрова

началник отдел
"Здравна политика и първа помощ"

49 23 089

j.dimitrova@redcross.bg

 

Евелина Милушева

началник отдел
"Социални дейности"

49 23 082

е.milusheva@redcross.bg

Мариана Стоянова

ръководител "Бежанско-мигрантска служба"

81 64 709

m.stoyanova@redcross.bg

 

Маргарита Котева

ръководител сектор "Домашни грижи"

49 23 088

m.zayova@redcross.bg

 

Направление "Организационно развитие"

д-р Славита Джамбазова
зам.-генерален директор

рък. направление и директор на "Организационно развитие и стратегическо планиране"

81 64 706

sl.dzambaz@redcross.bg

 

Димитър Зафиров

началник отдел
"Доброволческа служба"

49 23 072

d.zafirov@redcross.bg

 

Деница Баръмова

и. д. директор
"Български младежки Червен кръст"

81 64 771

youth@redcross.bg
d.baramova@redcross.bg

 

Направление "Финанси и стопанска дейност"

Василка Каменова
зам.-генерален директор

рък. направление и директор „Финансово-административна и стопанска дейност”

81 64 778

v.kamenova@redcross.bg

 

Красимира Николчева

главен счетоводител

81 64 775

k.nikolcheva@redcross.bg

 

Ирена Михайлова

началник отдел
„Усвояване на капиталови разходи и бизнес инвестиции”

49 23 025

i.michailova@redcross.bg

 

Николай Величков

началник отдел
„Логистика и поддръжка на имотите”

49 23 071

n.velichkov@redcross.bg

 

Складова база на БЧК - Лозен

 

Емилия Грозданова

управител на складова база

992 67 44

lozen.warehouse@redcross.bg

 

Национален учебно-логистичен център на БЧК - Долни Лозен

 

Атанас Стефанов

директор на НУЛЦ

992 68 14

redcross_nuc@abv.bg

 

Национален учебен център на БЧК - Созопол

 

Койчо Коев

директор на НУЦ

0550/22512

redcross_sozopol@abv.bg