Нормативна база
Българският Червен кръст е единствената национална организация на Червения кръст на територията на Република България. Той е част от международното движение на Червения кръст и Червения полумесец.
Българският Червен кръст е основан на 25 октомври 1878 г. Този устав е съставен въз основа на първия устав на Българския Червен кръст, на Женевските конвенции, признати от България и на основните принципи на Международното движение на Червения кръст и Червения полумесец
По своята същност Стратегията на БЧК до 2020 г. представлява цялостно изследване, базирано на основните принципи и ценности, на философията и същността на Международното движение на ЧК/ЧП
Българският Червен кръст желае да бъде една от водещите организации в мобилизирането и мениджмънта на доброволците, за да осъществи мисията си
БЧК има ключова роля при оказване на хуманитарно подпомагане на уязвими групи чрез набиране на дарения от хуманитарни стоки и предоставянето им на нуждаещите се.
Този Правилник е приет с решение №111, Протокол №7/26.06.2004 г. на НС на БЧК.
Тази система е създадена на основание чл.3 и 4 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор
Правилата са съобразени със Стратегията на БЧК, със Системата за финансово управление и контрол на организацията и с практиката в издателската дейност през последните години.
Основни нормативни документи на Международното движение на Червения кръст и Червения полумесец, регулиращи координацията при международни хуманитарни операции