Материални дарения

БЧК има ключова роля при оказване на хуманитарно подпомагане на уязвими групи чрез набиране на дарения от хуманитарни стоки и предоставянето им на нуждаещите се.  В отдел "Логистика" на БЧК годишно се обработват дарения в стоки и продукти за милиони евро Националният съвет на БЧК, и 28-те Областни съвети работят с над 100 крупни дарителски организации, в това число партниращи национални дружества на Червения кръст и други хуманитарни агенции, главно от Европа и Северна Америка.

Получените хуманитарни помощи се съхраняват главно в централната Складова база на БЧК (над 3000 кв. м. складова площ) и в междурегионалния бедствен склад в Добрич.
Хуманитарните помощи се предоставят на огромен брой бенефициенти в отговор на техните нужди и различни форми на уязвимост - бедствия, социални и икономически трудности и др. В страната помощите се разпределят между нуждаещи се социални институции, болници, центрове за хора с увреждания, засегнато от бедствия население, социално слаби общности, етнически малцинства, бежанци, семейства със самотни родители и др. При разпределение на помощите в България, БЧК работи в сътрудничество с над 50 местни неправителствени организации (НПО), всяка от които обслужва отделна уязвима група. В съответствие с волята на дарителите, част от получените стоки се разпределят за бедствения резерв на БЧК и неговото обновяване.

В координация с Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец (МФЧК/ЧП) и Международния комитет на Червения кръст (МКЧК),  БЧК предоставя и международна хуманитарна помощ на засегнати от бедствия НД и в отговор на апели.


Направете материално дарение

Вие можете да помогнете не само с парични дарения, но и с дарения на стоки - продукти, оборудване, вещи. Българският Червен кръст предоставя  дарените хуманитарни помощи на детски социални заведения, домове за стари хора, центрове за хора с увреждания, болници и социално слаби семейства.

Най-необходимите хуманитарни стоки включват хранителни продукти, обувки, одеала, постелъчно бельо, медицинска апаратура, болнично оборудване (легла, шкафчета, матраци), дезинфектанти и почистващи препарати, перилни препарати, продукти за лична хигиена (шампоан, сапун).

Ето и някои от изискванията:
  • храни - минимум 3 месеца срок на годност, придружени от сертификат за качество от производителя
  • дрехи, постелъчен инвентар (втора употреба) - почистени, придружени от сертификат за дезинфекция

Как да дарите лекарствени средства?
При приемане на лекарствени средства, БЧК се ръководи от правилата за добра дарителска практика на Световната здравна организация  и действащите законови изисквания. Дарените лекарствени средства трябва да са в оригинална, ненарушена опаковка, с минимум 9 месеца срок на годност при получаването им от БЧК. Необходимо е дарителят да представи в БЧК списък,  включващ търговското и генеричното име на всеки лекарствен продукт, форма, брой опаковки, единична и обща стойност и срок на годност, на базата на който БЧК взема решение за приемане или отказ на лекарствените средства.

Какви стоки не се приемат като дарение?
БЧК не приема храни и медикаменти с изтекъл срок на годност, рекламни  материали или материали с пропагандно или религиозно съдържание, религиозни печатни издания, стоки и вещи.

Възможно ли е БЧК да не приеме дарение на стоки?
БЧК няма да приеме дарение, съдържащо храни и медикаменти с изтекъл срок на годност, всякакви материали с религиозно или пропагандно съдържание или други стоки, които предполагат дейност, противоречаща на основните принципи на Движението. Даренията на хуманитарни стоки мобилизират значителни организационни ресурси, включително персонал, време  и разходи за транспорт, съхранение, сортиране, разпределение и мониторинг. Възможно е БЧК да откаже дарение, ако разходите, свързани с дарението надхвърлят ползата от предоставянето му на нуждаещите се.

Ако планирате голямо дарение на хуманитарни стоки, необходимо е:
1. Да изпратите до БЧК писмено предложение с информация за съдържанието, количеството и стойността на хуманитарната помощ, като отбележите и волята си за нейното разпределение.
2. Да уточните с БЧК изискванията и разходите за съхранение, товаро-разтоварни работи и транспорт, както и изискванията Ви за отчитане на дарението (документи, срокове).
3. Да получите потвърждение от БЧК за приемане на дарението.

След тези задължителни предварителни стъпки, може да пристъпите към изпращане на дарението.

Свържете се с Отдел Логистика за допълнителна информация.

Как да изпратите хуманитарни помощи от чужбина?
Непременно уточнете с БЧК всички процедури и подробности преди да  изпратите пратка с хуманитарни помощи от чужбина. Необходимо е да получите потвърждение от БЧК за приемане на пратката преди да организирате международния транспорт.

Как ще знам къде се разпределят дарените от мен хуманитарни стоки?
Волята на дарителя е неприкосновена. В сертификата за дарение Вие посочвате своята воля за начина на разпределение на помощта. Най-често волята на дарителя е:
1. Комисията на БЧК ще разпредели помощта там, където е най-нужна или за определени уязвими групи (сираци, пенсионери, за пострадали от бедствия и др.);
2. Помощта директно да се предаде на конкретни социални и/или болнични заведения (посочвате адрес, телефон и лице за контакт от заведението)
3. БЧК да извърши разпределението съвместно с посочена от Вас  неправителствена организация за конкретна уязвима група или благотворителна програма.

Потвърждение за изпълнението на дарителката воля е отчета за разпределение на хуманитарната помощ, който се изготвя от БЧК.


Обърнете се към отдел "Логистика" на БЧК
Марина Шехова

тел.: 02/ 4923051
e-mail: m.shehova@redcross.bg
или в най-близкия до Вас Областен съвет на БЧК за информация относно конкретните изисквания за стоките, които желаете да дарите.