Политика за поверителност във връзка с осъществявано видеонаблюдение


Български червен кръст („БЧК”) зачита неприкосновеността на личния живот на посетителите в сградите на организацията („обекти“) и гарантира в максимална степен защитата на личните им данни, обработвани при и по повод достъпа и посещението там.

Настоящата Политика за поверителност се основава на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО („Регламент (ЕС) 2016/679”).

Всички изменения и допълнения в Политиката за поверителност ще бъдат прилагани след публикуване на актуалното ѝ съдържание, достъпно чрез нашия уебсайт: www.redcross.bg.

За да прочетете пълния текст моля отворете прикачения файл.