Искам да помогна

ДОМАШНИ ГРИЖИ
Назад
С грижа за възрастните хора
Програма „Домашни грижи” стартира през 2003 г. със създаването на центрове „Домашни грижи” в различни общини на страната. Програмата има за цел предоставяне на интегрирани здравно-социални грижи в дома от квалифицирани медицински сестри и домашни помощници на уязвими възрастни хора с хронични заболявания и трайни увреждания над 65-год. възраст. Оттогава досега са подпомогнати над 3 000 души, голяма част от тях са самотноживеещи, със сериозни здравословни проблеми и нужда от помощ във всекидневието.
Услугите позволяват на възрастните хора да останат максимално дълго в своите домове, водейки независим и достоен начин на живот. Особено важни са за хора от малки и отдалечени населени места, с ограничен или липса на всякакъв достъп до качествени медицински грижи и социална подкрепа.
Броят на нуждаещите се непрекъснато се увеличава, като БЧК се стреми да разширява своята дейност в нови области на страната и да допринесе за подобряване живота на хората.


Програма „Домашни грижи“
IBAN: BG80 UNCR 7630 1000 0302 91
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк


За контакти:

Христина Братанова
тел: 02/49 23 088; e-mail: h.bratanova@redcross.bg

НАЧИНИ НА ДАРЕНИЕ
Изберете метод на плащане
Платежното нареждане НЕ Е форма за онлайн
плащане
, моля продължете стъпките през Вашата
банка, за да финализирате дарението.
Данните са необходими на БЧК за изготвянето на
електронен сертификат за дарение.
Данъчни облекчения за дарения в полза на БЧК – от физически и юридически лица

І. Данъчни облекчения за дарения в полза на БЧК, направени от физически лица по ЗДДФЛ (Закон за данъците върху доходите на физическите лица):
Данъчните облекчения, предвидени в чл.22, ал.1, т.1, б.”и” от ЗДДФЛ се изразяват в това, че сумата от годишните данъчни основи се намалява с направени през годината дарения до 5 на сто, когато дарението е в полза на БЧК.

ІІ. Данъчни облекчения за дарения в полза на БЧК, направени от юридически лица по ЗКПО (Закон за корпоративното подоходно облагане):
Данъчните облекчения, предвидени в чл.31, ал.1, т.10 от ЗКПО се изразяват в това, че за данъчни цели се признават счетоводни разходи за дарения в общ размер до 10 на сто от положителния счетоводен финансов резултат (счетоводната печалба), когато разходите за дарения са направени в полза на БЧК.