Искам да помогна

Наблюдавано жилище "Шарената къща"
Назад
Наблюдавано жилище на Български Червен кръст „Шарената къща“ е създадено в рамките на проект „Социална програма за предоставяне на услуги и подкрепа на деца и млади хора, напускащи социалните институции“, който се реализира с подкрепата на фондация „Велукс” и Международната Федерация на дружествата на Червения кръст/Червения полумесец.

Дейността на наблюдаваното жилище е насочена към предоставяне на подслон и подкрепа на млади хора на възраст от 18 до 29 години, физически и психически здрави, които са отгледани в специализирани институции за деца. Целта на услугата е реинтеграция на младите хора в обществото чрез повишаване на образованието и професионалната им квалификация и придобиване на основни умения за самостоятелен живот в среда близка до семейната. Капацитетът на жилището е 12 души, а времето за престой - от три месеца до една година, в зависимост от индивидуалните потребности на младежите.

В рамките на социалната услуга на младежите се предоставят социални и психологически консултации, касаещи:

  • избора на възможни алтернативи за продължаване на образованието и за обучение в професия, в това число включване във вечерна и индивидуална форма на обучение за завършване на средно образование, в образователни курсове, съобразени с възможностите и интересите на младежите, кандидатстване във ВУЗ;
  • кариерно ориентиране и мотивиране за правилен професионален избор, включително обучения за умение за търсене на работа, за поведение по време на интервю с работодател, за формиране на трудови навици и постоянство при изпълнение на професионалните задължения;
  • ежедневни битови и социални умения - обучения за планиране на времето, бюджетиране, целеполагане, комуникативни умения, овладяване на ефективни поведенчески модели;
  • формиране на чувство за увереност и конкурентноспособност, на адекватна самооценка.

Ние мотивираме младите хора да работят, да познават гражданските си права и задължения, да заплащат данъци, да намерят постоянна работа и квартира, да започнат самостоятелен живот.

„Шарената къща” отворя врати през януари 2012 г. С цел да запазим ефективността на представената дотук дейност, ние търсим нови партньори за каузата на Наблюдаваното жилище.


Банкова сметка:
IBAN: BG16UNCR76301078151460
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк АД


За контакти: Български Младежки Червен кръст
тел. +359 2 81 64 771
e-mail: youth@redcross.bg


НАЧИНИ НА ДАРЕНИЕ
Изберете метод на плащане
Платежното нареждане НЕ Е форма за онлайн
плащане
, моля продължете стъпките през Вашата
банка, за да финализирате дарението.
Данните са необходими на БЧК за изготвянето на
електронен сертификат за дарение.
Данъчни облекчения за дарения в полза на БЧК – от физически и юридически лица

І. Данъчни облекчения за дарения в полза на БЧК, направени от физически лица по ЗДДФЛ (Закон за данъците върху доходите на физическите лица):
Данъчните облекчения, предвидени в чл.22, ал.1, т.1, б.”и” от ЗДДФЛ се изразяват в това, че сумата от годишните данъчни основи се намалява с направени през годината дарения до 5 на сто, когато дарението е в полза на БЧК.

ІІ. Данъчни облекчения за дарения в полза на БЧК, направени от юридически лица по ЗКПО (Закон за корпоративното подоходно облагане):
Данъчните облекчения, предвидени в чл.31, ал.1, т.10 от ЗКПО се изразяват в това, че за данъчни цели се признават счетоводни разходи за дарения в общ размер до 10 на сто от положителния счетоводен финансов резултат (счетоводната печалба), когато разходите за дарения са направени в полза на БЧК.