Искам да помогна

Фонд „Добротворчество“
Назад
Фонд „Добротворчество“ за подпомагане на уязвими деца и младежи чрез творчески и образователни дейности към Българския младежки Червен кръст БМЧК е актуално продължение на многогодишните инициативи на БМЧК в тази насока, които датират от 1974 г.
Този нов Фонд е наследник на предходните: Фонд за насърчаване и развитие на творческите способности на деца и младежи със специални образователни потребности и/или нисък социален статус и международния конкурс “Ще ви хареса ли моето творчество?”(ЩХМТ).
Целта на Фонда е да се създадат допълнителни условия и възможности за по-широка социална интеграция на деца и младежи със специфични нужди/от уязвими групи чрез творческо и образователно развитие и ресурсна подкрепа. Средствата във Фонда се набират с цел подпомагане на семейства в социално уязвима ситуация, отглеждащи деца и/или младежи със специфични нужди; подпомагане на специализирани институции и организации, осигуряващи социални услуги за деца и младежи със специфични нужди; отпускане на стипендии на деца и младежи със специални нужди в тежко материално положение.
Подпомагането от Фонда към БМЧК се осъществява чрез отпускане на целеви парични помощи, предоставяне на стипендии и/или чрез кандидатстване от регионалните структури на БЧК по малки грантови механизми, насочени към провеждане на дейности на областно/национално ниво, свързани с реализиране целите на Фонда.
Всички желаещи имат възможност да се включат в подпомагането и популяризирането на тази кауза чрез дарение на официалната интернет страница на Български Червен кръст тук или по банка.

или по банка
IBAN: BG13 UNCR 7000 1512 1422 45
BIC: UNCRBGSF
Банка: УниКредит Булбанк

Благодарим Ви за Вашата солидарност и ангажираност с тази благотворителна дейност на Български младежки Червен кръст в подкрепа на децата!


За контакти:
Български Младежки Червен кръст
тел. +359 2 81 64 771
e-mail: youth@redcross.bg

НАЧИНИ НА ДАРЕНИЕ
Изберете метод на плащане
Платежното нареждане НЕ Е форма за онлайн
плащане
, моля продължете стъпките през Вашата
банка, за да финализирате дарението.
Данните са необходими на БЧК за изготвянето на
електронен сертификат за дарение.
Данъчни облекчения за дарения в полза на БЧК – от физически и юридически лица

І. Данъчни облекчения за дарения в полза на БЧК, направени от физически лица по ЗДДФЛ (Закон за данъците върху доходите на физическите лица):
Данъчните облекчения, предвидени в чл.22, ал.1, т.1, б.”и” от ЗДДФЛ се изразяват в това, че сумата от годишните данъчни основи се намалява с направени през годината дарения до 5 на сто, когато дарението е в полза на БЧК.

ІІ. Данъчни облекчения за дарения в полза на БЧК, направени от юридически лица по ЗКПО (Закон за корпоративното подоходно облагане):
Данъчните облекчения, предвидени в чл.31, ал.1, т.10 от ЗКПО се изразяват в това, че за данъчни цели се признават счетоводни разходи за дарения в общ размер до 10 на сто от положителния счетоводен финансов резултат (счетоводната печалба), когато разходите за дарения са направени в полза на БЧК.