В ПОМОЩ НА ПОСТРАДАЛИТЕ ОТ ХИТРИНО

По обявената благотворителна кампания на БЧК за подпомагане на пострадалото население бяха набрани 2 077 хил. лв. Към настоящия момент са разпределени 1 848 хил. лв. и остатък за разпределение - 229 хил. лв.

Механизмът за разходване на средствата е следният:
Местният обществен съвет (МОС) от с. Хитрино прави предложения за подпомагане на пострадали от взрива домакинства пред Националния обществен съвет (НОС), който е съставен от представители на БЧК, омбудсман, редица държавни институции и различни медии. НОС разглежда предложенията на Местния обществен съвет и утвърждава разпределението на средствата, като се води протокол от всяко заседание. Предоставят се средства основно за електро оборудване и обзавеждане, в зависимост от нуждите на местно ниво.
На база решения на НОС, БЧК сключва договор с община Хитрино и превежда на общината средствата за подпомагане. От своя страна община Хитрино възстановява средства на домакинствата за вече направени покупки и изпраща в БЧК поименни месечни отчети.
В община Хитрино са създадени досиета за всяко подпомогнато домакинство, с приложени всички необходими документи по подпомагането.

БЧК извършва на място регулярни одити, както по документалното оформяне, така и с посещения на подпомогнати домакинства. В резултат на тези одити е категорично установено, че община Хитрино и МОС са създали организация и предпоставки за прозрачно и целесъобразно разходване и отчитане на средствата по кампанията.

На този етап в БЧК не са постъпвали жалби във връзка с усвояването на средствата по кампанията.