Процедура "Закупуване на автомобил"


Моля да изпратите Вашата оферта, съгласно изискванията, посочени в приложеното задание, до 16.30 часа на 22.02.2021 г.  на адрес: ОС на БЧК Русе в гр. Русе, ул. ”Плиска” 2  в запечатан непрозрачен плик.

Лице за контакт: Антоанета Ябанозова, Гл. експерт, ел. поща: russe@redcross.bg